GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u5df3-u4e04 (漢字構造記述(IDS)「⿱巳丄」) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5c3c) (u5c3c-01)
(u5c3c-01-var-001)
(u5c3c-02)
(u5c3c-02-var-001)
(u5c3c-02-var-002)
(u5c3c-02-var-003)
(u5c3c-02-var-004)
(u5c3c-03)
(u5c3c-05)
(u5c3c-05-itaiji-001)
(u5c3c-07-itaiji-001) (=twedu-a01078-005)
(u5c3c-10)
(u5c3c-10-itaiji-001)
(u5c3c-g02)
(u5c3c-h) (=twedu-a01078-004)
(u5c3c-itaiji-001)
(u5c3c-itaiji-002)
(u5c3c-j) (=u5c3c-k) (=u5c3c) (=u5c3c-ue0100) (=koseki-086760) (=juki-5c3c) (=jmj-010333) (=dkw-07635) (=aj1-03276) (=u5c3c-g)
(u5c3c-t) (=twedu-a01078)
(u5c3c-t02)
(u5c3c-u16ff1) (=u2ffa-u5c3c-u21fe8)
(u5c3c-var-001)
(u5c3c-var-002)
(twedu-a01078-007)
(twedu-a01078-008)
(twedu-a01078-009)
(twedu-a01078-010)
(twedu-a01078-012)
(u2ff0-u5c3c-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f80e)
(u2ff1-u5df3-u4e04)
(u2ff8-u5c38-u4e03) (=geog-qin-0067) (=qin-07070)
(u2ff8-u5c38-u51ab) (=cc-2361)
(u2ff8-u5c38-u571f) (=n-gtwinppx_u5c4b-2)
(u2ff8-u5c38-u571f-02)
(u2ff8-u5c38-u5721) (=juchen-070504)
(u2ff8-u5c38-u5721-01)
(zihai-066116) (=twedu-a01078-006)
(zihai-066124) (=twedu-a01078-005-1)
(hkcs_m5c3c)
(hkcs_m5c3c-p01-s00)
(hkcs_m5c3c-p02-s00)
(hkcs_m5c3c-p02-s01)
(hkcs_m5c3c-p03-s00)
(hkcs_m5c3c-p16-s00)
(hkcs_m5c3c-v01)
(hkcs_u5c3c)
(hkcs_u5c3c-02)
(univerx_u5c3c)
異體字: (u37be)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u37be) (=dkw-08006) (=koseki-090740) (=jmj-000842)
(hkcs_m37be)
(u6635)
[異體字(漢語大字典)]
(u6635) (=u6635-ue0100) (=koseki-155890) (=juki-6635) (=jmj-013246) (=aj1-05096)
(dkw-13866)
(hkcs_m6635)
𡰥 (u21c25)
[異體字(民國教育部)]
(u21c25-01)
(u21c25-02)
(u21c25-jv) (=zihai-066105) (=ufa3b-itaiji-001) (=qin-07020) (=koseki-086770) (=geog-qin-0062) (=dkw-07636) (=cbeta-18554) (=u21c25)
(u21c25-t) (=twedu-a01078-002) (=twedu-a00855-002) (=twedu-a00069-003)
(barcos_b115-5504)
(barcos_b116-5504)
(hkcs_m21c25)
(n-gtwinppx_u21c25)
𡰱 (u21c31)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21c31-02)
(u21c31-jv) (=cdpo-a06a) (=cbeta-00112) (=u21c31) (=u21c31-ue0101) (=twedu-a01078-003) (=koseki-086940)
(u21c31-tv02)
(koseki-086810) (=u21c31-ue0100)
(hkcs_m21c31)
𡲌 (u21c8c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21c8c-jv) (=koseki-087950) (=dkw-07744) (=u21c8c)
(sz_u21c8c)
𤤗 (u24917)
[可洪音義研究]
(u24917)
(hkcs_m24917)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部