GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u5f00-u571f (漢字構造記述(IDS)「⿱开土」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u578b) (u578b-g)
(u578b-j) (=zihai-022422) (=u578b-ue0101) (=u578b-ue0100) (=u578b-t) (=u578b-k) (=koseki-057420) (=juki-578b) (=jmj-008998) (=j90-373f) (=dkw-05030) (=aj1-01813) (=u578b)
(koseki-059680) (=dkw-05234) (=u578b-ue0102) (=jmj-008999)
(u2f855) (=u578b-ufe00)
(u2ff1-u5f00-u571f)
(u2ff1-u5f00-u571f-itaiji-001)
(zihai-022423)
(dzimuguri_u578b-ufe00)
(hkcs_m578b)
(hkcs_u578b)
異體字: (u5753)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5753-jv) (=zihai-022022) (=u5753) (=u5753-t) (=u5753-g) (=koseki-056340) (=jmj-008948) (=dkw-04937)
(zihai-022436)
(ebag_s170-036)
(hkcs_m5753)
(u784e)
[異體字(漢語大字典)]
(u784e-j) (=u784e-ue0101) (=u784e-ue0100) (=u784e) (=koseki-269990) (=juki-784e) (=jsp-4f62) (=dkw-24175) (=aj1-08575)
(u2f94e) (=u784e-ufe00) (=u784e-ue0102) (=koseki-270780) (=juki-b67c) (=dkw-24244)
(zihai-102444)
(hkcs_m784e)
𠜚 (u2071a)
[異體字(民國教育部)]
(u2071a-jv) (=koseki-023640) (=jmj-031324) (=dkw-02014) (=u2071a)
(zihai-005247)
(hkcs_m2071a)
𡌁 (u21301)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21301-jv) (=u21301)
(koseki-058730) (=dkw-05151)
𡌑 (u21311)
[異體字(漢語大字典)]
(u21311-jv) (=zihai-022646) (=u21311)
𡌒 (u21312)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21312-jv) (=zihai-022647) (=dkw-05141) (=u21312)
(ebag_s059-009)
型 (u2f855)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部