GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u6535-u6b63 (漢字構造記述(IDS)「⿱攵正」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6574) (u6574-itaiji-001)
(u6574-j) (=u6574-ue0100) (=u6574-k) (=koseki-150210) (=juki-6574) (=jmj-013017) (=dkw-13394) (=aj1-02644) (=u6574)
(twedu-a01740) (=u6574-t)
(twedu-a01740-002)
(twedu-a01740-007)
(twedu-a01740-008)
(twedu-a01740-009)
(twedu-a01740-010)
(twedu-a01740-011)
(twedu-a01740-012)
(twedu-a01740-013)
(twedu-a01740-014)
(twedu-a01740-015)
(twedu-a01740-016)
(twedu-a01740-017)
(twedu-a01740-018)
(twedu-a01740-019)
(twedu-a01740-020)
(twedu-a01740-021)
(twedu-a01740-023)
(twedu-a01740-024)
(twedu-a01740-025)
(twedu-a01740-026)
(twedu-a01740-027)
(twedu-a01740-031)
(twedu-a01740-032)
(twedu-a01740-033)
(twedu-a01740-034)
(twedu-a01740-036)
(twedu-a01740-037)
(twedu-a01740-038)
(twedu-a01740-039)
(twedu-a01740-042)
(twedu-a01740-045)
(twedu-a01740-045-1)
(twedu-a01740-045-2)
(twedu-a01740-045-3)
(twedu-a01740-045-4)
(twedu-a01740-045-5)
(twedu-a01740-046)
(u2ff0-u675f-u2ff1-u6535-u6b63)
(u2ff1-u22f5f-u6b63) (=zihai-088150)
(u2ff1-u2ff0-u6765-u6535-u6b63) (=unstable-bsh-f416)
(u2ff1-u6535-u6b63) (=unstable-bsh-f3bb)
(zihai-019139)
(zihai-019723)
(zihai-019731)
(zihai-019732)
(zihai-019839)
(zihai-020928)
(zihai-082440)
(zihai-082441)
(zihai-082507) (=twedu-a01740-029)
(zihai-099728) (=twedu-a01740-030)
(zihai-100112)
(zihai-100215)
(zihai-116631)
(zihai-116711)
(ebag_s079-091)
(hkcs_m6574)
(hkcs_u6574)
異體字: (u6138)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6138) (=dkw-11016) (=jmj-011779) (=juki-6138) (=koseki-124560) (=twedu-a01740-001)
(u2ff1-u20860-u5fc3) (=twedu-a01740-017) (=zihai-099843)
(hkcs_m6138)
(u6197)
[異體字(民國教育部)]
(u6197-j) (=u6197-ue0100) (=u6197) (=koseki-127040) (=juki-6197) (=jmj-011916) (=dkw-11216) (=aj1-17650)
(twedu-a01740-044) (=u6197-t)
(u2ff1-u2ff0-u6765-u6535-u5fc3) (=extd-03043) (=unstable-bsh-e52b)
(ebag_kxr-01449)
(hkcs_m6197)
𠢦 (u208a6)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u208a6) (=koseki-028420) (=jmj-031567) (=dkw-02448)
(twedu-a01740-035) (=u208a6-t)
(zihai-019826)
(hkcs_m208a6)
𠢫 (u208ab)
[異體字(漢語大字典)]
(u208ab) (=dkw-h0054) (=twedu-a01740-003)
(cbeta-09200)
(zihai-019833)
(hkcs_m208ab)
𢝗 (u22757)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22757-jv) (=u22757) (=twedu-a01740-047)
(koseki-123590) (=dkw-10970)
𢿄 (u22fc4)
[民國教育部]
(u22fc4)
(twedu-a01740-022)
𢿋 (u22fcb)
[異體字(民國教育部)]
(u22fcb) (=dkw-13352)
(twedu-a01740-004) (=u22fcb-t)
(hkcs_m22fcb)
𢿫 (u22feb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22feb) (=dkw-13393) (=aj1-20130) (=cbeta-08022) (=koseki-150200) (=u22feb-ue0100)
(twedu-a01740-005) (=u22feb-t)
𣦔 (u23994)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23994) (=dkw-16336) (=koseki-185450)
(u23994-var-001) (=twedu-a01740-006)
𭄺 (u2d13a)
[中華字海]
(u2d13a-jv) (=z-sat00648) (=u2d13a-s) (=extf-00776) (=u2d13a) (=toki-01011170) (=zihai-019751)
𰋞 (u302de)
[繁簡関係(二簡字)]
(u302de-jv) (=u302de-u) (=u302de) (=irg2015-00832) (=utc-00994)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部