GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u6b63-u4e3b (漢字構造記述(IDS)「⿱正主」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𨲢 (u28ca2) (u28ca2-g)
(u28ca2-jv) (=u28ca2) (=dkw-41174)
(koseki-467400)
(u2ff1-cdp-88da-u571f)
(u2ff1-cdp-88da-u738b)
(u2ff1-u3c4f-u571f)
(u2ff1-u6b63-u4e3b)
(u2ff1-u6b63-u4e3b-var-001)
(u2ff1-u7f36-cdp-88da)
(u2ff1-u7f36-cdp-88da-var-001)
(u2ff3-u4e00-u51fa-u738b)
(u2ff3-u4e00-u51fa-u738b-var-001)
(hkcs_m28ca2)
(hkcs_m28ca2-v01)
(n-gtwinppx_u28ca2)
異體字: (u8056)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8056-g)
(u8056-j) (=u8056-ue0106) (=u8056-ue0102) (=u8056-ue0100) (=u8056) (=koseki-324500) (=juki-8056) (=jmj-020846) (=j90-403b) (=dkw-29074d) (=aj1-02655)
(u8056-k) (=u8056-ue0103) (=koseki-324490) (=juki-c0cb)
(u8056-t) (=u8056-h)
(u8056-ue0105)
(u8056-v)
(u8056-var-001)
(u8056-var-002)
(u8056-var-003)
(aj1-13869) (=u8056-ue0101) (=u8056-itaiji-001)
(cd-7334)
(dkw-29074)
(dkw-h0670)
(irg2015-04581)
(irg2015-04582)
(juki-b8b7) (=u8056-ue0104)
(u2ff0-u771e-u4ed9)
(u2ff1-u2ff0-u767d-u53e3-u738b) (=zihai-072453)
(u2ff1-u2ff0-u79be-u9577-u571f) (=zihai-024438)
(u2ff1-u2ff0-u81ea-u53e3-u738b) (=zihai-072641)
(u2ff1-u4020-u738b) (=zihai-072813)
(u2ff1-u660d-u7389) (=zihai-101337)
(u2ff3-u4e00-u5405-u738b) (=zihai-072214)
(u2ff9-u8033-u248e9-var-001)
(u2ff9-u8033-u248e9-var-002)
(zihai-021726)
(zihai-022941)
(zihai-148902)
(zihai-148907)
(zihai-148914)
(zihai-148915)
(zihai-148924)
(zihai-148934)
(zihai-148941)
(zihai-149004)
(hkcs_m8056)
(hkcs_u8056)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-004)
(tomm_u8056)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部