GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u7530-u20018 (漢字構造記述(IDS)「⿱田𠀘」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𡱒 (u21c52) (u21c52-01)
(u21c52-jv) (=dkw-07696) (=u21c52-ue0100) (=u21c52-i) (=u21c52) (=koseki-087440) (=cdp-8dbe)
(u21c52-v07)
(toki-01024040) (=u21c52-ue0101)
(u2ff1-u7530-u20018)
(hkcs_m21c52)
(hkcs_m21c52-p01-s00)
異體字:殿 (u6bbf)
[異體字(民國教育部)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u6bbf-02)
(u6bbf-03)
(u6bbf-g)
(u6bbf-itaiji-001)
(u6bbf-j) (=u6bbf) (=dkw-16651) (=u6bbf-ue0100) (=u6bbf-k) (=koseki-188870) (=juki-6bbf) (=jmj-014923) (=aj1-03132)
(den-ty-00040)
(toki-01024180)
(hkcs_m6bbf)
(hkcs_m6bbf-p02-s00)
(hkcs_m6bbf-p02-s01)
(hkcs_m6bbf-p03-s00)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-076)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-078)
(u81c0)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u81c0-j) (=u81c0) (=dkw-29939) (=u81c0-ue0100) (=u81c0-k) (=koseki-334040) (=juki-81c0) (=aj1-06280)
(u81c0-t)
(u2ff8-u5c38-u5c6f) (=unstable-bsh-f0a0)
(u2ff8-u5c38-u5c6f-var-001) (=u81c0-itaiji-001)
(zihai-066723)
(hkcs_m81c0)
𡱂 (u21c42)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21c42-01)
(u21c42-01-var-001)
(u21c42-g) (=u21c42-i)
(u21c42-jv) (=u21c42) (=dkw-07672) (=koseki-087170)
(u21c42-t)
(u21c42-var-001)
(u2ff1-u2ff8-u5c38-u5140-u5140)
(u2ff1-u2ff8-u5c38-u5140-u5140-01-var-001)
(u2ff8-u51e5-u5140-01-var-001)
(u2ff8-u51e5-u51e0)
(u2ff8-u51e5-u51e0-01)
(u2ff8-u51e5-u51e0-01-var-001)
(u2ff8-u51e5-u51e0-01-var-002)
(u2ff8-u5c38-u20018) (=utc-00276)
(u2ff8-u5c38-u20018-01-var-001)
(u2ff8-u5c38-u20018-var-001)
(hkcs_m21c42)
(hkcs_m21c42-p02-s00)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部