GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u7530-u51e0 (漢字構造記述(IDS)「⿱田几」) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9b3c) (u9b3c-02)
(u9b3c-02-var-001)
(u9b3c-02-var-002)
(u9b3c-02-var-004)
(u9b3c-02-var-005)
(u9b3c-02-var-006)
(u9b3c-02-var-007)
(u9b3c-02-var-009)
(u9b3c-05)
(u9b3c-05-var-001)
(u9b3c-05-var-002)
(u9b3c-05-var-003)
(u9b3c-05-var-004)
(u9b3c-10)
(u9b3c-g) (=sawd-21515) (=u2ee4)
(u9b3c-g02)
(u9b3c-g05)
(u9b3c-g10)
(u9b3c-itaiji-005)
(u9b3c-itaiji-007)
(u9b3c-itaiji-008)
(u9b3c-j) (=u9b3c-ue0101) (=u9b3c-ue0100) (=u2fc1) (=koseki-517770) (=k0-5021) (=juki-9b3c) (=dkw-45758) (=aj1-01614) (=u9b3c)
(u9b3c-j02)
(u9b3c-j05)
(u9b3c-t) (=zihai-160502)
(u9b3c-t02) (=hkcs_u9b3c-02)
(u9b3c-t05)
(u9b3c-ue0102) (=koseki-517760)
(u9b3c-v)
(u9b3c-var-001)
(u9b3c-var-002) (=u9b3c-k) (=jmj-029013)
(u9b3c-var-003)
(u9b3c-var-005)
(u9b3c-var-006) (=cdp-8a5d)
(u9b3c-var-007)
(u9b3c-var-008)
(u9b3c-var-009)
(u9b3c-var-010) (=unstable-bsh-f72c)
(u9b3c-var-011)
(u9b3c-var-012)
(sosho-u9b3c-001)
(toki-01099830)
(toki-01099860)
(twedu-a04683-004)
(twedu-a04683-011)
(twedu-a04683-012)
(twedu-a04683-023)
(twedu-a04683-027)
(u2ff0-u9b3c-u9b3c)
(u2ff0-u9b3c-u9b3c-var-001)
(u2ff1-u2068a-u513f-var-001)
(u2ff1-u2068d-u513f-var-001) (=u9b3c-03-itaiji-001)
(u2ff1-u2ff4-u56d7-u200ad-u513f)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u7c73-u513f)
(u2ff1-u5982-u2ff0-u72ad-u03a6-var-001)
(u2ff1-u5982-u795e)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u4e36) (=sdjt-19918)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u4e36-var-001) (=twedu-a04683-021)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u53b6-02) (=u9b3c-02-var-008)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u53b6-02-var-001) (=u9b3c-02-var-003)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u53b6-var-001) (=jmj-059079)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u53b6-var-002) (=u9b3c-var-004)
(u2ff1-u7530-u2ffa-u513f-u53b6-var-003)
(u2ff1-u7530-u513f) (=u9b3c-itaiji-003) (=sdjt-19917)
(u2ff1-u7530-u513f-02-var-001)
(u2ff1-u7530-u513f-var-001)
(u2ff1-u7530-u513f-var-002)
(u2ff1-u7530-u513f-var-003)
(u2ff1-u7530-u513f-var-004) (=u9b3c-05-itaiji-003)
(u2ff1-u7530-u513f-var-005)
(u2ff1-u7530-u513f-var-006)
(u2ff1-u7530-u513f-var-007)
(u2ff1-u7530-u513f-var-008)
(u2ff1-u7530-u513f-var-009)
(u2ff1-u7530-u516b) (=cdp-8ce6-var-004)
(u2ff1-u7530-u51e0)
(u2ff1-u7536-u513f) (=u9b3c-itaiji-001)
(u2ff1-u7536-u513f-05)
(u2ff1-u7536-u513f-05-var-001)
(u2ff1-u7536-u513f-05-var-002)
(u2ff1-u7536-u513f-var-001)
(u2ff1-u7536-u513f-var-002)
(u2ff1-u7536-u513f-var-003)
(u2ff1-u7536-u513f-var-006)
(u2ff1-u7536-u513f-var-007)
(u2ff1-u7536-u513f-var-008)
(u2ff1-u7536-u513f-var-010)
(u2ff3-u2008a-u7530-u513f)
(u2ff3-u2008a-u7530-u513f-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7530-u513f-var-002)
(u2ff8-cdp-8775-u4e5a) (=unstable-bsh-f0d3) (=u9b3c-itaiji-002)
(u2ff8-cdp-8775-u4e5a-var-001) (=u9b3c-07-itaiji-001)
(u2ff8-cdp-8775-u4e5a-var-002) (=u9b3c-05-itaiji-005)
(u2ff8-cdp-8775-u4e5a-var-003)
(u2ff8-cdp-8775-u4e5a-var-004)
(u2ff8-cdp-89be-u4e5a) (=u9b3c-itaiji-004)
(u2ff8-cdp-89be-u4e5a-var-001)
(u2ff8-cdp-89be-u4e5a-var-002) (=u9b3c-05-itaiji-004)
(u2ff8-cdp-89be-u4e5a-var-003)
(u2ffa-u2ff1-u7530-u4e5d-u53b6)
(u2ffa-u5152-u53b6)
(u2ffb-u9b3c-u200cb)
(zihai-001329)
(zihai-001350)
(zihai-020141)
(zihai-020812)
(zihai-160804)
(ebag_s010-019)
(ebag_s113-146)
(hkcs_m9b3c)
(hkcs_m9b3c-p02-s00)
(hkcs_m9b3c-p02-s01)
(hkcs_m9b3c-p0205-s00)
(hkcs_m9b3c-p0205-s01)
(hkcs_m9b3c-p05-s00)
(hkcs_m9b3c-p05-s01)
(hkcs_u9b3c)
(hkcs_u9b3c-02-var-001)
(hkcs_u9b3c-05)
(two-lfdp_extr-g0004)
(two-lfdp_extr-g0005)
(yoshiciv_u9b3c-001)
異體字: (u2ee4)
[部首(非漢字)]
(u2fc1)
[康煕部首(非漢字)]
𢇼 (u221fc)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u221fc) (=dkw-09290) (=koseki-105100)
𢧩 (u229e9)
[異體字(民國教育部)]
(u229e9)
𣆠 (u231a0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u231a0)
(dkw-13923)
(koseki-156630)
𤱲 (u24c72)
[異體字(漢語大字典)]
(u24c72) (=koseki-245030) (=dkw-21848)
𩱻 (u29c7b)
[疑難字續考]
(u29c7b)
(koseki-517800) (=dkw-45761)
(u2ffa-u2ff1-u7530-u513f-u2e8a) (=twedu-a04683-027)
(kamiyo_chars-u29c7b-itaiji-001)
𩲚 (u29c9a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29c9a) (=dkw-45791) (=koseki-518120)
(hkcs_m29c9a)
𩲞 (u29c9e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29c9e) (=koseki-518150)
(dkw-45794)
(twedu-a04683-004-2)
𩲡 (u29ca1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29ca1) (=dkw-45797) (=koseki-518180)
(u29ca1-var-001) (=tudien-09113) (=tudien-10103) (=tudien-09108)
(ebag_s113-143)
(hkcs_m29ca1)
𩳉 (u29cc9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29cc9) (=dkw-45832) (=koseki-518530)
(twedu-a04683-004-1)
𩳹 (u29cf9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29cf9-jv) (=u29cf9)
(koseki-519120) (=dkw-45887)
(twedu-a04683-004-3)
(hkcs_m29cf9)
𩴿 (u29d3f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29d3f) (=dkw-45946) (=koseki-519710)
(u29d3f-itaiji-001)
(zihai-070505)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部