GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff1-u7533-u5927 (漢字構造記述(IDS)「⿱申大」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5176) (u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-008)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28) (=irg2015-00116) (=g-hzr1001503)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-000318)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)
異體字: (u4e0c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u4e0c) (=kx-0076013) (=gt-00015) (=juki-4e0c) (=koseki-000160) (=kx-007613) (=tron-08-212f) (=aj1-19140) (=dkw-00015) (=u4e0c-ue0100) (=zihai-000121) (=fzyouhei_u4e0c) (=jmj-006308)
(u4e0c-03)
(u4e0c-03-var-001)
(u4e0c-04)
(u4e0c-04-itaiji-002)
(u4e0c-04-var-001)
(u4e0c-15)
(u4e0c-15-var-001)
(u4e0c-g) (=u4e0c-k)
(u4e0c-g03)
(u4e0c-j)
(u4e0c-t) (=u4e0c-h)
(u4e0c-var-001) (=u4e0c-07-var-001)
(u4e0c-var-002)
(u2ff0-u4e0c-u4e0c)
(u2ff1-u4e00-u516b) (=unstable-bsh-f5dc) (=twedu-b00002-001)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-001) (=u4e0c-04-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-002)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-003) (=gt-69239)
(hkcs_m4e0c)
(hkcs_m4e0c-p02-s00)
(hkcs_m4e0c-p0204-s00)
(hkcs_m4e0c-p03-s00)
(hkcs_m4e0c-p04-s00)
(hkcs_m4e0c-p04-s01)
(hkcs_m4e0c-p06-s00)
(hkcs_u4e0c-04)
(u4e93)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e93-08)
(u4e93-jv) (=u4e93) (=kx-0086010) (=zihai-000204) (=kx-008610) (=koseki-003100) (=jmj-006443) (=gt-00336)
(dkw-00256)
(u2ff0-u4e93-u4e93)
(hkcs_m4e93)
(hkcs_m4e93-p02-s00)
(u4ea3)
[異體字(民國教育部)]
(u4ea3-g)
(u4ea3-jv) (=gt-00380) (=koseki-003500) (=jmj-006466) (=dkw-00289) (=u4ea3)
(u4ea3-t) (=u4ea3-h)
(kx-0088005) (=zihai-013105) (=kx-008805)
(hkcs_m4ea3)
(u535e)
[異體字(民國教育部)]
(u535e-02)
(u535e-02-var-001)
(u535e-02-var-002)
(u535e-02-var-003)
(u535e-02-var-004)
(u535e-08)
(u535e-g02)
(u535e-j) (=aj1-04315) (=juki-535e) (=j90-5246) (=u535e-ue0101) (=u535e-k) (=u535e) (=jmj-007868) (=koseki-032250) (=u535e-ue0100) (=dkw-02778)
(u535e-ue0102) (=zihai-013104) (=koseki-032260) (=u535e-g)
(u535e-var-001)
(u535e-var-002)
(jmj-007869)
(k5-033b) (=ka-kc05981)
(u2ff0-u535e-u21fe8)
(hkcs_m535e)
(hkcs_m535e-p02-s00)
(hkcs_u535e)
(u57fa)
[異體字(漢語大字典)]
(u57fa-02)
(u57fa-itaiji-001)
(u57fa-itaiji-002)
(u57fa-j) (=u57fa-h) (=u57fa-t) (=u57fa-g) (=u57fa) (=u57fa-ue0100) (=u57fa-k) (=koseki-059320) (=juki-57fa) (=jmj-009115) (=aj1-01580)
(u57fa-u20dd) (=aj1-10484)
(u57fa-var-001)
(dkw-05197)
(k5-0f4c)
(twedu-a00781-014)
(u2ff1-u7518-u5903)
(zihai-003238)
(zihai-022018) (=u2ff1-u5f00-u571f)
(zihai-022020)
(hkcs_m57fa)
(hkcs_m57fa-p02-s00)
(hkcs_m57fa-p04-s00)
(hkcs_u57fa)
(n-gtwinppx_u57fa)
(tomm_u57fa)
(u671f)
[異體字(漢語大字典)]
(u671f-itaiji-001)
(u671f-j) (=u671f) (=u671f-ue0102) (=u671f-ue0100) (=u671f-t) (=u671f-k) (=u671f-g) (=koseki-161690) (=juki-671f) (=jmj-013562) (=aj1-01592)
(u671f-ue0101) (=aj1-13702) (=jmj-013563) (=juki-b2ed) (=koseki-161790) (=u671f-ue0103)
(dkw-14378)
(irg2015-00291) (=irg2015-02523)
(u1b03b) (=jmj-090061)
(u2ff0-u6708-u65e5)
(zihai-000842)
(hkcs_m671f)
(hkcs_u671f)
(tomm_u671f)
(u7b95)
[異體字(漢語大字典)]
(u7b95-01)
(u7b95-itaiji-001)
(u7b95-j) (=u7b95) (=u7b95-ue0100) (=u7b95-k) (=koseki-292310) (=juki-7b95) (=aj1-03763)
(cc-6242)
(dkw-26143)
(u2ff0-u7b95-u21fe8)
(zihai-071526)
(zihai-123645)
(hkcs_m7b95)
(hkcs_m7b95-p02-s00)
(hkcs_m7b95-p02-s01)
𢍌 (u2234c)
[異體字(漢語大字典)]
(u2234c)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部