GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff4-u5360-u7c73 (漢字構造記述(IDS)「⿴占米」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9e75) (u9e75-01)
(u9e75-01-var-001)
(u9e75-02)
(u9e75-itaiji-001)
(u9e75-itaiji-004)
(u9e75-itaiji-005)
(u9e75-j) (=u9e75) (=u9e75-ue0100) (=u9e75-k) (=u2fc4) (=koseki-537980) (=dkw-47528) (=aj1-07414) (=juki-9e75)
(u9e75-var-001)
(u9e75-var-002)
(sosho-u9e75-001) (=u2ff9-cdp-8bbf-u3405-var-001)
(twedu-b06211-005) (=u9e75-itaiji-003)
(u2ff0-u9e75-u9e75)
(u2ff1-u6b62-u2ff4-u56d7-u200ad)
(u2ff4-u5360-u7c73)
(u2ff4-u5360-u7c73-var-001)
(u2ff9-cdp-8bbf-u3405)
(hkcs_m9e75)
(hkcs_m9e75-p01-s00)
(hkcs_m9e75-p01-s10)
(hkcs_m9e75-p02-s00)
(hkcs_m9e75-p02-s01)
(hkcs_m9e75-p07-s00)
(hkcs_m9e75-p36-s00)
異體字: (u2fc4)
[康煕部首(非漢字)]
(u5363)
[異體字(民國教育部)]
(u5363-j) (=u5363) (=zihai-004821) (=jmj-007874) (=twedu-b06211-003) (=u5363-g) (=u5363-t) (=u5363-h) (=u5363-k) (=twedu-b00274) (=juki-5363) (=u5363-ue0100) (=koseki-032370) (=dkw-02791) (=aj1-16801)
(u5363-var-001)
(hkcs_m5363)
(u5364)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5364-03)
(u5364-g) (=u5364-jv) (=u5364) (=u2ee7) (=twedu-b06211-006) (=twedu-b02250-003) (=twedu-a03762-001) (=koseki-032400) (=dkw-02794) (=cdp-8a56) (=c4-234d) (=u5364-t) (=jmj-007875)
(u5364-itaiji-001)
(u5364-itaiji-002)
(u5364-itaiji-003)
(u5364-var-001)
(u2ff1-u535c-u5188)
(u2ff3-u535c-u2e9d-u2ff4-u56d7-cdp-89d5)
(u2ff3-u535c-u361d-u3620)
(u2ff3-u535c-u361d-u3620-itaiji-001)
(u2ff3-u535c-u65e5-u2ff4-u56d7-u200ad)
(u2ff3-u535c-u65e5-u2ff4-u56d7-u200ad-var-001)
(u2ff3-u535c-u65e5-u9fb1)
(zihai-004923)
(barcos_b50-0403)
(barcos_b98-4501)
(hkcs_m5364)
(hkcs_m5364-p03-s00)
(hkcs_u5364-03)
(u5877)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5877) (=dkw-05390) (=koseki-061660) (=twedu-b02250-005) (=twedu-b06211-002) (=jmj-009244)
(twedu-b06211-007)
(hkcs_m5877)
(u7002)
[異體字(漢語大字典)]
(u7002) (=jmj-016121) (=koseki-209380)
(u7002-t) (=twedu-b02250-001)
(dkw-18574)
(twedu-b02250-002)
(hkcs_m7002)
(u946a)
[異體字(漢語大字典)]
(u946a-itaiji-001)
(u946a-itaiji-002)
(u946a-j) (=u946a-ue0100) (=koseki-465970) (=juki-946a) (=dkw-41038) (=aj1-07049) (=u946a)
(u2ff0-u91d1-u5362) (=unstable-bsh-eb62) (=utc-02711) (=irg2015-04397) (=g-ch101977)
(u2ff0-u91d1-u62c9) (=unstable-bsh-f2e2) (=u2ff0-u91d2-u62c9)
(u2ff0-u9485-u76e7) (=irg2017-04523) (=unstable-bsh-e6b5)
(u2ff0-u9485-u76e7-var-001) (=uk-10545)
(zihai-155054) (=u2ff0-u91d1-u2ff8-cdp-88bc-cdp-8cf4)
(hkcs_m946a)
(hkcs_u946a)
𠧸 (u209f8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u209f8) (=zihai-004910) (=dkw-47529) (=gt-64687) (=koseki-537990) (=twedu-b06211-001)
(u209f8-var-001) (=jmj-031800)
(u2ff0-u209f8-u2ff1-u51e0-u3620)
(u2ff0-u209f8-u2ff1-u65e5-u3620)
(u2ff1-u51e0-u3620)
(u2ff1-u65e5-u3620)
(u2ffa-u209f8-u4e36)
(hkcs_m209f8)
𢻛 (u22edb)
[疑難字考釋與研究]
(u22edb) (=dkw-13095) (=koseki-149310)
𪉖 (u2a256)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a256-jv) (=u2a256-t) (=twedu-c17841) (=twedu-b06211-004) (=koseki-538000) (=dkw-47530) (=dkw-05445) (=u2a256)
(u2ff1-u5364-u571f) (=utc-02694) (=irg2015-05396) (=zihai-167606) (=unstable-bsh-eb97)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部