GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ff5-u513f-u4e00 (漢字構造記述(IDS)「⿵儿一」) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u51e1) (u51e1-02)
(u51e1-02-var-002)
(u51e1-02-var-004)
(u51e1-04)
(u51e1-04-var-001)
(u51e1-05)
(u51e1-07)
(u51e1-09)
(u51e1-itaiji-006)
(u51e1-j) (=haradanaomi_hkrm-04019320) (=haradanaomi_hkrm-04015520) (=u51e1-g) (=zihai-012105) (=u51e1) (=kx-0134002) (=jmj-007417) (=u51e1-k) (=kx-013402) (=u51e1-ue0100) (=koseki-020600) (=dkw-01739) (=aj1-03724) (=juki-51e1) (=hkcs_u51e1)
(u51e1-t) (=lgccc-0023) (=twedu-a00023)
(u51e1-t02)
(u51e1-var-001)
(u51e1-var-002)
(u51e1-var-003)
(aj1-14041) (=u51e1-ue0101)
(cdp-88af) (=u51e1-itaiji-005) (=u2ffb-u4e00-u51e0)
(cdp-89cc) (=u51e1-itaiji-003)
(cdp-89cc-var-002)
(cdp-8bec)
(cdp-8bec-05)
(cdp-8bec-var-001)
(cdp-8bec-var-002)
(gt-k00291)
(gt-k00385)
(juki-ad04) (=toki-01000060)
(k5-0251)
(twedu-a00023-004)
(twedu-a00023-005)
(twedu-a00023-007)
(u18bea)
(u2ff1-u4e00-u20628)
(u2ff1-u4e00-u51e1) (=tc-214e) (=k5-0250) (=extd-00004) (=cc-214e)
(u2ff1-u4e00-u51e1-02)
(u2ff1-u4e06-u51e1)
(u2ff5-u20628-u4e36)
(u2ff5-u2ff8-u4e06-u31c8-u4e36)
(u2ff5-u513f-u4e00)
(u2ff5-u513f-u4e8c) (=zihai-001631) (=twedu-a00023-002-3)
(zihai-002311)
(chunichidaijiten_fan281c0)
(fitzgerald_jur738) (=juchen-310305)
(hkcs_m51e1)
(hkcs_m51e1-p02-s00)
(hkcs_m51e1-p02-s01)
(hkcs_m51e1-p04-s00)
(hkcs_m51e1-p04-s01)
(hkcs_u51e1-02)
異體字: (u4e38)
[関連字(その他)]
(u4e38-01)
(u4e38-01-var-001)
(u4e38-02)
(u4e38-02-itaiji-001)
(u4e38-02-var-001)
(u4e38-02-var-002)
(u4e38-02-var-003)
(u4e38-02-var-004)
(u4e38-02-var-005)
(u4e38-02-var-006)
(u4e38-02-var-007)
(u4e38-04)
(u4e38-07-var-001)
(u4e38-itaiji-001)
(u4e38-j) (=u4e38-g) (=hitsujun-u4e38-003) (=t6-2131) (=u2f801-t) (=u4e38) (=u4e38-ufe00) (=u4e38-ue0101) (=u4e38-ue0100) (=u4e38-k) (=u2f801) (=twedu-a00022-001) (=tron-08-217e) (=koseki-001090) (=juki-4e38) (=jmj-006358) (=gt-00131) (=dkw-00094) (=c6-2131) (=aj1-01561)
(u4e38-t) (=haradanaomi_hkrm-04021530) (=u4e38-h) (=lgccc-0022) (=twedu-a00022) (=hkcs_u4e38)
(u4e38-t02)
(u4e38-v)
(u4e38-var-001) (=unstable-bsh-f5ee)
(cc-216d)
(cdp-8753)
(cdp-8753-02)
(gt-k00162) (=haradanaomi_hkrm-04018520) (=dkw-00095) (=gt-00132) (=u4e38-ue0102) (=koseki-001100) (=jmj-006359)
(kx-0080015) (=kx-008015)
(tdcntd-053707)
(twedu-a00022-003) (=toki-01000480)
(u18bfd)
(u2ff5-u51e1-u4e36)
(u2ffb-u4e38-u4e36)
(u2ffb-u4e5d-u4e00) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-001)
(zihai-001623)
(zihai-012106)
(fitzgerald_jur1165) (=juchen-490202)
(fitzgerald_jur1165-itaiji-001)
(hkcs_m4e38)
(hkcs_m4e38-p01-s00)
(hkcs_m4e38-p01-s01)
(hkcs_m4e38-p02-s00)
(hkcs_m4e38-p02-s01)
(hkcs_m4e38-p05-s00)
(hkcs_m4e38-p26-s00)
(n-gtwinppx_u4e38)
(yuuji0425_e0008)
(ziyuan2020_u4e38)
(u51e2)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u51e2-01)
(u51e2-02)
(u51e2-02-var-001)
(u51e2-05)
(u51e2-05-var-001)
(u51e2-g01)
(u51e2-itaiji-001)
(u51e2-j) (=u51e2-t) (=haradanaomi_hkrm-04015530) (=cdpo-a064) (=honoka55_bafu1782) (=u51e2) (=jmj-007418) (=twedu-a00023-001) (=nyukan-f0c3) (=u51e2-ue0101) (=juki-51e2) (=zihai-012104) (=dkw-01740) (=dkw-00123) (=koseki-020610) (=u51e2-ue0100) (=aj1-16795)
(u51e2-var-001)
(u51e2-var-002)
(juki-ad24) (=u51e2-ue0102) (=jmj-007419)
(u2ff1-u4e00-u51e2)
(u2ff1-u4e3f-u20628) (=u51e2-05-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u20628-var-001) (=u51e2-05-itaiji-002)
(u2ff1-u4e3f-u20628-var-002)
(hkcs_m51e2)
(otakusei_u51e2-var-001)
(u51e3)
[異體字(民國教育部)]
(u51e3-jv) (=z-sat02580) (=u51e3-g) (=u51e3-t) (=u51e3) (=extf-00615)
(u51e3-var-001)
(twedu-a00023-002-1)
(u18c5a)
(hkcs_m51e3)
(u5342)
[同型異字]
(u5342-02)
(u5342-02-var-001)
(u5342-02-var-002)
(u5342-02-var-003)
(u5342-02-var-004)
(u5342-02-var-005)
(u5342-07-var-001)
(u5342-g02)
(u5342-j) (=u5342-g) (=u5342-k) (=linchuyi_hkrm-01085440) (=u5342) (=jmj-007835) (=zihai-002531) (=u5342-ue0100) (=koseki-031250) (=juki-5342) (=dkw-02696) (=aj1-17330) (=hkcs_u5342)
(u5342-t)
(u5342-var-001)
(u5342-var-002)
(u5342-var-003) (=cbeta-07314)
(u5342-var-004)
(u5342-var-005)
(u5342-var-006) (=u5342-h) (=cdp-8d45)
(u5342-var-007)
(u5342-var-008)
(u5342-var-009)
(u5342-var-010)
(u18cb8)
(u2ff1-u2e84-u5341) (=u5342-itaiji-001)
(u2ff1-u5143-u5341)
(hkcs_m5342)
(hkcs_m5342-p01-s00)
(hkcs_m5342-p02-s00)
(hkcs_m5342-p24-s00)
(hkcs_m5342-p26-s00)
(hkcs_u5342-02)
𠁽 (u2007d)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u2007d-02)
(u2007d-g)
(u2007d-i)
(u2007d-jv) (=koseki-001110) (=gt-00133) (=u2007d) (=jmj-030367)
(u2007d-t) (=twedu-a00022-002) (=c6-2132)
(u2007d-var-001) (=cdp-87b9)
(dkw-00096) (=kx-0080014) (=kx-008014)
(gt-00134)
(u2ff9-u4e59-u3405) (=unstable-bsh-f2a8) (=toki-01000470)
(u2ffb-cdp-88ec-u4e36) (=u4e2e-itaiji-007)
(hkcs_m2007d)
(hkcs_u2007d)
𪛝 (u2a6dd)
[その他]
(u2a6dd-jv) (=u2a6dd-u) (=utc-03166) (=u2a6dd)
𭂫 (u2d0ab)
[その他]
(u2d0ab-02)
(u2d0ab-02-var-001)
(u2d0ab-05-var-001)
(u2d0ab-j) (=toki-01009220) (=juki-ae0b) (=extf-00618) (=jmj-059371) (=u2d0ab)
(u2d0ab-var-001) (=zihai-001707) (=k5-076c) (=cc-215f)
(u2d0ab-var-002) (=twedu-a00023-008)
(nyukan-e473)
(u2ff1-u4e3f-u2ff5-u20628-u4e36)
(u2ff1-u4e3f-u2ff5-u20628-u4e36-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部