GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u2ffb-u4e5a-u5182 (漢字構造記述(IDS)「⿻乚冂」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5c6e) (u5c6e-03) (=u5c6e-03-var-001)
(u5c6e-03-var-002)
(u5c6e-03-var-003)
(u5c6e-03-var-004)
(u5c6e-03-var-005)
(u5c6e-03-var-007)
(u5c6e-07) (=cdp-8d6a)
(u5c6e-g)
(u5c6e-g01)
(u5c6e-g03)
(u5c6e-g08)
(u5c6e-itaiji-001)
(u5c6e-j) (=u4db9) (=u4db9-jv) (=u5c6e) (=dkw-07826) (=jmj-010388) (=cbeta-08627) (=u5c6e-ufe01) (=u5c6e-ue0102) (=juki-5c6e) (=u2f878) (=u5c6e-ue0101) (=koseki-088830) (=aj1-04658)
(u5c6e-t) (=twedu-b03776-001) (=twedu-a03469-007)
(u5c6e-t03)
(u5c6e-var-001)
(u5c6e-var-002)
(u5c6e-var-003)
(u2ffb-u200ca-u4e3f)
(u2ffb-u4e5a-u5182) (=zihai-001112)
(u2ffb-u4e5a-u5182-var-001) (=u5c6e-05-itaiji-001)
(ufa3c) (=ufa3c-j) (=u5c6e-ufe00) (=u5c6e-ue0103) (=u5c6e-ue0100) (=u2f2c) (=koseki-088820) (=juki-fa3c) (=jmj-030256) (=dkw-07825) (=aj1-16837)
(ufa3c-03)
(ufa3c-03-var-001)
(hkcs_m5c6e)
(hkcs_m5c6e-p03-s00)
(hkcs_m5c6e-p03-s01)
(hkcs_m5c6e-p03-s02)
(hkcs_m5c6e-p03-s10)
(sz_u5c6e-03)
異體字: (u2f2c)
[康煕部首(非漢字)]
(u4db9)
[同型異字]
(u4db9)
(u4db9-jv)
(u4db9-t) (=u5c6e-var-001) (=c4-2135) (=t4-2135) (=u2f878-h) (=u2f878-t) (=twedu-c02684) (=twedu-a01151-012) (=twedu-b03776-003) (=twedu-a03469-006)
(u4db9-t07)
(u4db9-u) (=utc-00120) (=u5c6e-var-002)
(u4db9-u03) (=u5c6e-03-var-004)
(u4db9-u08) (=u5c6e-g08)
(hkcs_m4db9)
(u5c71)
[関連字(その他)]
(u5c71-01)
(u5c71-01-var-001)
(u5c71-01-var-002)
(u5c71-03)
(u5c71-04)
(u5c71-04-var-001)
(u5c71-04-var-002)
(u5c71-05)
(u5c71-g) (=juchen-250000) (=zihai-043701)
(u5c71-g01)
(u5c71-g03) (=hkcs_u5c71-03)
(u5c71-g04) (=hkcs_u5c71-04)
(u5c71-g05)
(u5c71-itaiji-001) (=ka-kc00940)
(u5c71-itaiji-002)
(u5c71-itaiji-003)
(u5c71-itaiji-004)
(u5c71-itaiji-005)
(u5c71-itaiji-006)
(u5c71-itaiji-007)
(u5c71-itaiji-008)
(u5c71-j) (=dkw-07869) (=gt-09897) (=jmj-010392) (=aj1-02177) (=koseki-089260) (=u2f2d) (=u5c71-ue0100) (=qin-ff002) (=juki-5c71) (=geog-qin-2002) (=u5c71-k) (=u5c71)
(u5c71-t) (=u5c71-h)
(u5c71-t01)
(u5c71-t03)
(u5c71-t04)
(u5c71-t05)
(cbeta-15699)
(cdp-87c8)
(cdp-87c8-var-002) (=z-sat04241) (=cbeta-07425)
(san-ty-00036)
(u18b9d)
(u1f5fb)
(u2ff1-u2ffb-u4eba-u4ece-u4e00)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u4eba-u3405)
(u2ff6-u51f5-u4eba) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-011)
(u2ff6-u51f5-u4eba-var-001)
(u2ffa-u200ca-u4e28) (=cdp-87c8-var-001)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-001) (=u5c71-07-itaiji-001)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-002)
(u2ffa-u200ca-u4e28-var-003)
(u2ffb-u21fe8-cdp-89a6)
(utc-00806)
(zihai-000553)
(zihai-018706)
(zihai-038832)
(zihai-039031)
(zihai-043702)
(zihai-043704)
(chunichidaijiten_shan18ed0)
(ebag_s017-006)
(hkcs_m5c71)
(hkcs_m5c71-p01-s00)
(hkcs_m5c71-p01-s01)
(hkcs_m5c71-p01-s10)
(hkcs_m5c71-p01-s20)
(hkcs_m5c71-p02-s00)
(hkcs_m5c71-p03-s00)
(hkcs_m5c71-p03-s01)
(hkcs_m5c71-p04-s00)
(hkcs_m5c71-p04-s01)
(hkcs_m5c71-p05-s00)
(hkcs_m5c71-p14-s00)
(hkcs_u5c71)
(hkcs_u5c71-01)
(kamiyo_chars-u5c6e-itaiji-001)
(kamiyo_chars-u5c6e-itaiji-002)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-068)
(n-gtwinppx_u5c71)
(u5de6)
[異體字(民國教育部)]
(u5de6-01)
(u5de6-01-var-001)
(u5de6-02)
(u5de6-02-var-001)
(u5de6-02-var-002)
(u5de6-04-var-001)
(u5de6-07)
(u5de6-itaiji-001) (=k5-0244)
(u5de6-itaiji-002)
(u5de6-itaiji-003)
(u5de6-j) (=zihai-021609) (=dkw-08720) (=u5de6) (=u5de6-t) (=jmj-010774) (=u5de6-ue0101) (=u5de6-ue0100) (=u5de6-k) (=koseki-098710) (=juki-5de6) (=j90-3a38) (=aj1-02088) (=twedu-a01151) (=hkcs_u5de6)
(u5de6-var-001)
(juchen-050201-itaiji-001)
(juchen-050401)
(koseki-098700) (=jmj-057406) (=juchen-050201) (=u5de6-ue0102) (=juki-ad06)
(koseki-900320) (=juki-ac26) (=tron-09-8347)
(twedu-a01151-002)
(twedu-a01151-004-1)
(twedu-a01151-009)
(twedu-a01151-010)
(u1b03f) (=ninjal-110030010) (=jmj-090066)
(u1f22c)
(u2ff0-u5de6-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f806)
(u2ff0-u706b-u5de6) (=g-z0861201) (=irg2017-02285) (=sawn-f3e9a)
(u2ff0-u821f-u5de6)
(u2ff8-u20087-cdp-8c78) (=u2ffb-u20087-cdp-8c78)
(u2ff8-u20087-u5df3)
(u2ff8-u2ff0-u20087-u4e36-cdp-8bc8)
(u2ffb-u2ffb-u31c0-u31c2-u03b5)
(u32a7) (=c8-782f) (=juki-32a7) (=aj1-07616)
(fitzgerald_jur151) (=juchen-050203)
(fitzgerald_jur743-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b03f)
(hkcs_m5de6)
(hkcs_m5de6-p02-s00)
(hkcs_m5de6-p02-s01)
(hkcs_u5de6-02)
(kamiyo_chars-u2ff8-u20087-u353e) (=juchen-050202) (=fitzgerald_jur161)
(kamiyo_chars-u5de6-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-003)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-004)
(n-gtwinppx_u5de6)
(u8278)
[異體字(民國教育部)]
(u8278-03)
(u8278-03-var-001)
(u8278-03-var-002)
(u8278-03-var-003)
(u8278-03-var-004)
(u8278-03-var-005)
(u8278-09)
(u8278-g) (=zihai-025103)
(u8278-g03)
(u8278-g09)
(u8278-itaiji-001)
(u8278-j) (=u8278) (=gt-39704) (=dkw-30638) (=juki-8278) (=u8278-k) (=u8278-v) (=aj1-06322) (=u8278-ue0100) (=koseki-342040) (=u2f8b)
(u8278-t) (=twedu-a03469-005) (=twedu-b03776)
(u8278-t03)
(u8278-t09)
(u8278-var-001)
(cdp-88c6-var-001)
(cdp-88c6-var-005)
(cdp-88c6-var-006)
(twedu-a02984-004)
(twedu-a03469-018) (=twedu-a01353-005)
(u2ff0-u5c6e-u53c8)
(u2ff0-u5c6e-u53c8-var-001)
(u2ff0-u5c6e-u5c71)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-001)
(u2ff1-u5c6e-u5c6e-var-002)
(u2ff1-ufa3c-ufa3c)
(u2ffb-u2ff1-u51f5-u4e00-u5c6e)
(hkcs_m8278)
(hkcs_u8278)
(kamiyo_chars-u8278-09-var-001)
(u8349)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8349-j) (=zihai-025930) (=u8349-ue0101) (=u8349-ue0100) (=u8349-g) (=u8349) (=otakusei_hkrm-03086543) (=otakusei_hkrm-03083122) (=koseki-345420) (=juki-8349) (=jmj-021875) (=j90-4170) (=hdic_hkrm-03086543) (=hdic_hkrm-03083122) (=gt-40157) (=fzyouhei_u8349) (=dkw-30945d) (=aj1-02802)
(u8349-t) (=u8349-h) (=twedu-b03776-002) (=twedu-a03469)
(u8349-var-001) (=u8349-ue0102) (=u8349-k) (=koseki-346900) (=juki-b97f) (=gt-40452)
(u8349-var-002) (=twedu-b03776-004) (=gt-69515)
(cbeta-31997)
(dkw-30945)
(juki-b9df) (=u2e3e6-j) (=u2e3e6) (=jmj-060123) (=extf-06240)
(twedu-a03469-011)
(twedu-a03469-016-2)
(u2ff1-u4491-u65e9) (=twedu-a03469-014) (=gt-71493)
(hkcs_m8349)
(hkcs_m8349-p02-s00)
(hkcs_u8349)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-104)
(ufa3c)
[UCS互換]
[同型異字]
𠂇 (u20087)
[異體字(漢語大字典)]
(u20087-01-itaiji-001) (=unstable-bsh-f5eb)
(u20087-01-itaiji-002)
(u20087-01-itaiji-003)
(u20087-05)
(u20087-05-var-001)
(u20087-11) (=cdp-8b5f)
(u20087-11-var-001)
(u20087-11-var-002)
(u20087-g) (=u20087-i) (=gu-20087) (=jmj-030373) (=dkw-00112) (=zihai-000105) (=juchen-050000) (=koseki-001280) (=gt-00156)
(u20087-jv) (=u20087) (=kx-0081011) (=kudou-michitoo_chant-f0077) (=ka-kc10923) (=twedu-a01151-011) (=kx-008111) (=hkcs_u20087) (=tomita_rtk-1046)
(cdp-88b6-var-002)
(u2ffb-u200ca-u4e3f-var-001)
(ebag_s001-070)
(fitzgerald_cop23)
(fitzgerald_cop34)
(hkcs_m20087)
(hkcs_m20087-v01-p01-s00)
(hkcs_u20087-11)
𠂉 (u20089)
[隸變部件]
(u20089-03) (=u20089-i) (=u20089-g) (=gu-20089) (=tomita_rtk-1173)
(u20089-03-var-001)
(u20089-03-var-002)
(u20089-03-var-003)
(u20089-07)
(u20089-j) (=vu-20089) (=u20089-v) (=u20089) (=jmj-030375) (=gt-00008) (=toki-01000020) (=juchen-320000) (=juki-aaa1) (=utc-00814) (=cdp-8b4a) (=aj1-17233) (=u20089-ue0100)
(hkcs_m20089)
(hkcs_m20089-p03-s00)
(hkcs_u20089)
屮 (u2f878)
[UCS互換]
[同型異字]

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部