GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u31350 (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:𱍐 (u31350) (u31350-01)
(u31350-02)
(u31350-g) (=g-hc00004)
(u31350-jv) (=kanjikai-062301) (=u31350) (=utc-03123) (=u793a-ue0100) (=u31350-ue0100) (=u31350-u) (=irg2017-03054) (=irg2017-00002) (=aj1-19130)
異體字: (u793a)
[同型異字]
(u793a-01) (=u31350-01) (=gt-67470)
(u793a-01-itaiji-001)
(u793a-01-itaiji-002)
(u793a-01-var-001) (=u793a-01-var-007) (=c8-736f)
(u793a-01-var-002)
(u793a-01-var-003)
(u793a-01-var-004)
(u793a-01-var-005)
(u793a-01-var-006)
(u793a-02)
(u793a-02-var-001)
(u793a-02-var-002) (=u31350-02)
(u793a-04) (=hkcs_u793a-04)
(u793a-04-var-001)
(u793a-04-var-002)
(u793a-08)
(u793a-09-var-001)
(u793a-14)
(u793a-14-var-001)
(u793a-14-var-002)
(u793a-itaiji-002)
(u793a-j) (=kanjikai-062298) (=hdic_hkrm-07001210) (=yp_ktb-1017111) (=hdic-tanki04_hkrm-07001210) (=u793a-h) (=u793a) (=fzyouhei_u793a) (=jmj-018747) (=u793a-g) (=koseki-274930) (=juki-793a) (=aj1-02260) (=u793a-ue0102) (=u793a-ue0101) (=u793a-k) (=hkcs_u793a)
(u793a-t) (=u793a-v) (=u2f70) (=dkw-24623)
(u793a-t04)
(u793a-t14)
(u793a-ue0100)
(u793a-ue0103) (=toki-01064350)
(u793a-var-001)
(u793a-var-002) (=kanjikai-062300)
(u793a-var-003)
(aj1-19130)
(cdp-89e1)
(cdp-89e1-var-001)
(u2eac) (=shincho-08074)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14)
(u2ff1-u4e8c-cdp-885e-14-var-001)
(u2ff1-u4e8c-u706c)
(u2ffb-u4e01-u4ece)
(zihai-101602)
(hdic-tanki02_u793a-var-001)
(hkcs_m793a)
(hkcs_m793a-p01-s00)
(hkcs_m793a-p01-s01)
(hkcs_m793a-p01-s10)
(hkcs_m793a-p01-s11)
(hkcs_m793a-p01-s20)
(hkcs_m793a-p01-s21)
(hkcs_m793a-p01-s31)
(hkcs_m793a-p02-s00)
(hkcs_m793a-p02-s01)
(hkcs_m793a-p0201-s00)
(hkcs_m793a-p0201-s01)
(hkcs_m793a-p04-s00)
(hkcs_m793a-p14-s00)
(hkcs_m793a-p14-s01)
(hkcs_m793a-p14-s02)
(kamiyo_parts-u793a-01-var-001)
(simch-kx_t083920)
(univerx_u793a)
(univerx_u793a-001)
(xauwuan_u793a-glsy-d-v1-s0)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部