GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u3c4f-t (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+3C4F「㱏」地域ソース字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u3c4f) (u3c4f-01)
(u3c4f-07)
(u3c4f-g)
(u3c4f-j) (=twedu-a02067-001) (=u3c4f) (=u3c4f-t) (=u3c4f-ue0100) (=koseki-184540) (=juki-3c4f) (=jmj-001938) (=dkw-16258)
(u3c4f-k)
(u3c4f-ue0101) (=jmj-057890) (=koseki-184580)
(u2ff1-u4e3f-u6b63) (=u26222-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u6b63-01) (=u26222-01-itaiji-002)
(u2ff3-u4e3f-u4e00-cdp-8960)
(hkcs_m3c4f)
異體字: (u5b9a)
[異體字(民國教育部)]
(u5b9a-02)
(u5b9a-05)
(u5b9a-g)
(u5b9a-g02)
(u5b9a-itaiji-001)
(u5b9a-j) (=u5b9a) (=dkw-07109) (=jmj-010132) (=u5b9a-ue0100) (=u5b9a-k) (=koseki-080800) (=juki-5b9a) (=aj1-03078)
(u5b9a-t)
(u5b9a-t02)
(u5b9a-var-001) (=sawd-12609)
(u5b9a-var-002)
(u5b9a-var-003)
(twedu-a01014-007) (=t13-3a4b)
(u2ff1-u5196-u24d13) (=toki-01008290)
(u2ff1-u5196-u9fb0) (=k5-06eb)
(u2ff1-u5b80-u758b) (=nihon-no-kanji-11703)
(u2ff1-u7a74-cdp-8661) (=irg2017-03191)
(zihai-002327)
(ebag_s040-458)
(hkcs_m5b9a)
(hkcs_m5b9a-p01-s00)
(hkcs_m5b9a-p02-s00)
(hkcs_u5b9a)
(hkcs_u5b9a-02)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-064)
(u6b63)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u6b63-01) (=hkcs_u6b63-01)
(u6b63-01-var-001)
(u6b63-04-var-001)
(u6b63-09)
(u6b63-09-var-001)
(u6b63-14)
(u6b63-24)
(u6b63-24-var-001)
(u6b63-j) (=u6b63) (=dkw-16255) (=u1d376) (=fzlanty_u6b63) (=fzyouhei_u6b63) (=jmj-014825) (=u6b63-t) (=u6b63-g) (=u6b63-ue0100) (=u6b63-k) (=twedu-a02067) (=soupcum_khitanlarge-122) (=koseki-184500) (=juki-6b63) (=hkcs_u6b63) (=aj1-02649)
(u6b63-var-001)
(cc-2256)
(k5-033f)
(k5-0343)
(kikkou-shou)
(sdjt-01463)
(toki-01102190)
(twedu-a02067-006)
(twedu-a02067-009)
(twedu-a02067-010)
(twedu-a02067-017)
(u1d372)
(u1d373)
(u1d374)
(u1d375)
(u2ff1-u200ca-u4e0a)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960) (=u6b63-itaiji-002)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-003-001) (=u6b63-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-002) (=juchen-150000)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-003)
(u2ff1-u4e00-cdp-8960-var-004)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-002) (=u6b63-07-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-003) (=twedu-a02067-014)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-004)
(u2ff1-u4e00-cdp-8962-var-005)
(u2ff1-u5de5-u6b62-var-001) (=twedu-a02067-018)
(u2ff1-u5de5-u6b62-var-002) (=zihai-021631)
(u2ff7-u531a-u2e80)
(u2ff7-u531a-u2e80-var-001)
(u2ff7-u5338-u2ff0-u4e36-u4e36)
(u2ff7-u5338-u2ff0-u4e36-u4e36-var-001)
(u2ff7-u5338-u3044)
(u32a3) (=aj1-10490)
(ebag_s003-012)
(hkcs_m6b63)
(hkcs_m6b63-p01-s00)
(hkcs_m6b63-p01-s01)
(hkcs_m6b63-p02-s00)
(hkcs_m6b63-p04-s00)
(ichitenfont_u6b63-kaai)
(n-gtwinppx_u6b63)
(n-gtwinppx_u6b63-2)
(n-gtwinppx_u6b63-3)
𤴕 (u24d15)
[同型異字]
(u24d15) (=dkw-21996) (=zihai-000410) (=koseki-246820)
(u24d15-g) (=u24d15-t)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部