GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u4e02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E02「丂」) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

基本信息

IDS表記
⿱一㇉

メタ情報の編集

關聯字形

關聯字: (u4e02) (u4e02-01)
(u4e02-02)
(u4e02-04)
(u4e02-04-var-001)
(u4e02-05)
(u4e02-05-itaiji-001)
(u4e02-08)
(u4e02-09)
(u4e02-g) (=zihai-000108) (=hkcs_u4e02) (=fzyouhei_u4e02)
(u4e02-g02) (=tomita_rtk-1303)
(u4e02-g04)
(u4e02-g08)
(u4e02-g14)
(u4e02-j) (=kx-0075005) (=cbeta-08172) (=jmj-006296) (=tron-08-2123) (=aj1-17234) (=dkw-00003) (=juki-4e02) (=kx-007505) (=u4e02-ue0100) (=gt-00003) (=cdp-8bcd) (=u4e02)
(u4e02-t) (=c4-2126)
(u4e02-t02)
(cc-2131)
(cdp-89bf)
(cdp-8bbf) (=u4e02-itaiji-001)
(cdp-8bbf-var-001) (=u4e02-07-itaiji-002)
(cdp-8bbf-var-002) (=u4e02-07-itaiji-001)
(cdp-8bbf-var-003) (=u4e02-itaiji-002)
(cdp-8bbf-var-004)
(cdp-8bbf-var-005)
(koseki-000030)
(u2ff1-u2e8a-u200cc)
(u2ff1-u2e8a-u31c6)
(u2ff1-u4e05-u200cc)
(u2ff1-u4e05-u200cc-var-001) (=t13-2127) (=c13-2127) (=twedu-a00009-004)
(u2ff1-u5196-u200d1)
(u310e) (=c1-2550)
(u31b6) (=c1-2950)
(hkcs_m4e02)
(hkcs_m4e02-p01-s00)
(hkcs_m4e02-p02-s00)
(hkcs_m4e02-p02-s01)
(hkcs_m4e02-p04-s00)
(kamiyo_parts-u4e02)
(kamiyo_parts-u4e02-02)
異體字: (u310e)
[ボポモフォ]
(u4e8e)
[異體字(漢語大字典)]
(u4e8e-02)
(u4e8e-04)
(u4e8e-05)
(u4e8e-14)
(u4e8e-j) (=u4e8e-h) (=u4e8e-t) (=u4e8e) (=kx-0086006) (=gt-00331) (=jmj-006439) (=u4e8e-g) (=zihai-000113) (=u4e8e-ue0100) (=u4e8e-k) (=lgccc-0049) (=kx-008606) (=koseki-003030) (=kanken-1-0009) (=juki-4e8e) (=aj1-04107) (=dkw-00252)
(u4e8e-v)
(katakana-wu)
(hkcs_m4e8e)
(hkcs_m4e8e-p01-s00)
(hkcs_m4e8e-p02-s00)
(hkcs_m4e8e-p02-s01)
(hkcs_u4e8e)
(u8003)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8003-g) (=hkcs_u8003)
(u8003-g02)
(u8003-j) (=u8003) (=u8003-ue0102) (=u8003-ue0100) (=u8003-k) (=koseki-322170) (=juki-8003) (=jmj-020753) (=j90-394d) (=aj1-02015)
(u8003-var-001)
(u8003-var-002)
(u8003-var-003)
(j83-394d) (=dkw-28843) (=aj1-13445) (=juki-b8a6) (=u8003-ue0101) (=u8003-ue0103)
(k5-0a1a)
(u2ff8-u2ff1-u571f-u4e3f-u2ff1-u2e8a-u200cc)
(hkcs_m8003)
(hkcs_m8003-p01-s00)
(hkcs_m8003-p02-s00)
(hkcs_u8003-02)
(n-gtwinppx_u8003)
(u842c)
[漢越語研究]
(u842c-itaiji-001)
(u842c-itaiji-002)
(u842c-itaiji-003)
(u842c-j) (=u842c-ue0101) (=u842c-ue0100) (=koseki-352260) (=k0-583f) (=juki-842c) (=jmj-022254) (=j90-685f) (=aj1-06408) (=u842c)
(u842c-t)
(u842c-ue0102) (=juki-b9e5)
(u842c-ue0104) (=koseki-353330) (=u842c-k) (=u842c-var-001)
(u842c-ue0105) (=toki-01007760)
(u842c-var-002)
(u842c-var-003)
(daitudien-146403)
(irg2015-02964)
(kikkou-man)
(koseki-355970) (=dkw-31339) (=u842c-ue0103)
(koseki-901040) (=tron-09-8436) (=juki-ac73)
(toki-01102470)
(toki-01102480)
(toki-01102590)
(u2ff1-u26b05-u79b8)
(u2ff1-u4e37-u79ba)
(zihai-011244)
(zihai-020862)
(hkcs_m842c)
(hkcs_m842c-p01-s00)
(hkcs_m842c-p02-s00)
(hkcs_m842c-p03-s00)
(hkcs_m842c-p26-s00)
(hkcs_u842c)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部