GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u4e15 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E15「丕」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u4e15) (u4e15-01)
(u4e15-01-var-001)
(u4e15-01-var-002)
(u4e15-02)
(u4e15-07)
(u4e15-g) (=zihai-000317) (=lgccc-0011) (=jmj-006322)
(u4e15-g01)
(u4e15-g02)
(u4e15-h)
(u4e15-j) (=kx-0077010) (=aj1-04092) (=dkw-00030) (=juki-4e15) (=koseki-000430) (=u4e15-ue0100) (=kx-007710) (=gt-00050) (=u4e15-k) (=kanken-1-0003) (=u4e15)
(u4e15-t)
(u4e15-v)
(u4e15-var-001)
(u4e15-var-002)
(c13-2144) (=twedu-a00013-003) (=twedu-a01855-007)
(c13-2145) (=twedu-a01855-009) (=twedu-a00013-004) (=twedu-a01192-011)
(c13-2146) (=twedu-a00013-005)
(lgccc-0010)
(u2ff1-u4e2a-u4e00)
(hkcs_m4e15)
(hkcs_m4e15-p01-s00)
(hkcs_m4e15-p02-s00)
(kamiyo_parts-u4e15-07-var-001)
異體字: (u353b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u353b-jv) (=u353b) (=koseki-031500) (=dkw-02716)
(u353b-var-001) (=zihai-003133) (=jmj-000279)
(toki-01011740)
(hkcs_m353b)
(hkcs_m353b-p02-s00)
(u3da8)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u3da8-jv) (=u3da8) (=dkw-18907) (=koseki-213030)
(u3da8-var-001) (=jmj-002251)
(hkcs_m3da8)
(u3daa)
[疑難字考釋與研究]
(u3daa-jv) (=u3daa)
(hkcs_m3daa)
(u708b)
[疑難字考釋與研究]
(u708b-jv) (=u708b) (=dkw-18906) (=koseki-213020)
(u708b-var-001) (=jmj-016299)
(hkcs_m708b)
𠦓 (u20993)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20993-jv) (=zihai-003149) (=koseki-031720) (=jmj-031743) (=dkw-02735) (=u20993)
(hkcs_m20993)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部