GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u4e25-05 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+4E25「严」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u4e25) (u4e25-04)
(u4e25-05)
(u4e25-g) (=u4e25) (=g0-514f) (=hitsujun-u4e25-007) (=zihai-000529) (=heisei-tk01000260) (=cdp-8a6c)
(toki-01000260)
(u2ff1-u2d544-u5382)
(u2ff1-u2d544-u5382-05) (=gt-k01442)
(u2ff1-u2d544-u5382-var-001)
(u2ff1-u53e3-u5382)
(u2ff1-u5405-u5382) (=unstable-bsh-e86f)
(u2ff1-u5405-u5382-var-001) (=zihai-003648)
(hkcs_m4e25)
(ziyuan2020_u4e25)
異體字: (u53b3)
[入管正字]
(u53b3-g)
(u53b3-itaiji-001)
(u53b3-j) (=u53b3-ue0100) (=u53b3) (=koseki-035260) (=juki-53b3) (=jmj-007967) (=dkw-03048d) (=aj1-01899)
(u53b3-t)
(u53b3-var-001)
(toki-01013060)
(u2ff8-u2ff1-u2d544-u5382-u2ff0-cdp-8c5b-u53c8)
(u2ff8-u2ff1-u2d544-u5382-u2ff0-cdp-8c5b-u6bb3) (=heisei-tk01013060)
(u2ff8-u2ff1-u2e8d-u5382-u2bfac)
(hkcs_m53b3)
(kaido_u53b3-var-001)
(toikawa_u53b3-var-001)
(u56b4)
[←简化字]
[入管正字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u56b4-07-itaiji-001)
(u56b4-g) (=g1-514f)
(u56b4-itaiji-002) (=otakusei_hkrm-02038820)
(u56b4-j) (=u56b4-ue0100) (=u56b4-k) (=u56b4) (=koseki-052450) (=juki-56b4) (=jmj-008773) (=aj1-04449)
(u56b4-t)
(u56b4-var-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-006-016)
(u56b4-var-002)
(u56b4-var-003)
(u56b4-var-004)
(u56b4-var-005)
(dkw-04589)
(toki-01015760)
(u2ff0-u2ff3-u5c71-u706c-u76ee-u6535)
(u2ff0-u2ff3-u5c71-u706c-u76ee-u6535-var-001)
(u2ff0-u2ff8-u2ff1-u2e8c-u5382-cdp-8c5b-u6535)
(u2ff1-u53b8-u20a9a) (=sdjt-06211)
(u2ff1-u5405-u620a-05)
(u2ff5-u2ff1-u5405-u620a-u8033) (=toki-01015650) (=heisei-tk01015650)
(u2ff8-u2ff1-u5405-u5382-u2ff0-cdp-8c5b-u6bb3) (=heisei-tk01015710) (=toki-01015710)
(u2ff8-u2ff3-u5405-u4e00-u5e7f-u2bfac) (=toki-01015720) (=heisei-tk01015720)
(hkcs_m56b4)
(hkcs_m56b4-p02-s00)
(hkcs_m56b4-p04-s00)
(hkcs_u56b4)
(kamiyo_chars-u56b4-itaiji-001)
(otakusei_u56b4-var-001)
(otakusei_u56b4-var-002) (=otakusei_hkrm-02046121)
(univerx_u56b4)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部