GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u535c-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+535C「卜」地域ソース字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u535c) (u535c-09)
(u535c-itaiji-001)
(u535c-j) (=u535c-h) (=u535c-t) (=u535c-g) (=u535c) (=jmj-007866) (=zihai-004801) (=u535c-k) (=u535c-ue0100) (=u2f18) (=koseki-032220) (=juki-535c) (=juchen-180000) (=dkw-02774) (=aj1-03708)
(u535c-v)
(u535c-var-001)
(u535c-var-002) (=qin-80140) (=geog-qin-1004) (=gt-k00061)
(u535c-var-003)
(cdp-866e-var-004)
(u2e8a) (=c8-734e) (=gt-k00062) (=cdp-8b78)
(u2e8a-03)
(u2e8a-var-001) (=gt-67460)
(u2ff0-u4e00-u4e28) (=gt-k00153) (=u535c-itaiji-002)
(hkcs_m535c)
(hkcs_m535c-p02-s00)
(hkcs_u535c)
異體字: (u2e8a)
[部首(非漢字)]
(u2f18)
[康煕部首(非漢字)]
(u30c8)
[カタカナ]
(u6251)
[古壮字字典]
(u6251) (=u6251-g) (=dsknmt_hkrm-03079610) (=dkw-11779) (=u6251-ue0100) (=koseki-132740) (=juki-6251) (=jmj-012144) (=aj1-14562)
(hkcs_m6251)
(hkcs_u6251)
(u6734)
[古壮字字典]
(u6734-j) (=u6734-g) (=hdic_hkrm-03099412) (=hdic_hkrm-03099320) (=kaido_hkrm-03099412) (=kaido_hkrm-03099320) (=u6734) (=dkw-14428) (=u6734-ue0100) (=u6734-k) (=koseki-162450) (=juki-6734) (=jmj-013586) (=aj1-03711)
(u6734-var-001)
(u2ff0-u6728-u2da99) (=zihai-077643)
(zihai-077218)
(fitzgerald_jur371) (=juchen-180303)
(fitzgerald_jur379) (=juchen-180402)
(hkcs_m6734)
(hkcs_m6734-p02-s00)
(hkcs_u6734)
(u8514)
[←简化字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u8514) (=inaz_hkrm-08041131) (=inaz_hkrm-08034642) (=inaz_hkrm-08034530) (=u8514-ue0101) (=u8514-ue0100) (=koseki-358110) (=k0-5c5b) (=juki-8514) (=aj1-06434)
(u8514-t)
(u8514-ue0102) (=dkw-31785) (=koseki-359320) (=u8514-k)
(hkcs_m8514)
𠁡 (u20061)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20061) (=zihai-001103) (=kx-0078022) (=tron-08-2165) (=dkw-00069) (=dkw-02775) (=koseki-152670) (=kx-007822) (=cdp-87b1) (=jmj-030353)
(gt-00103)
(hkcs_m20061)
𠁢 (u20062)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u20062)
(hkcs_m20062)
𨊣 (u282a3)
[古壮字字典]
(u282a3-itaiji-001)
(u282a3-jv) (=u282a3) (=n-gtwinppx_kanjibeya-003-008) (=waseikanji-no-jiten-1907)
(u2ff0-u2099d-u535c) (=nyukan-f3c3) (=twedu-a00044-031)
(hkcs_m282a3)
𫼚 (u2bf1a)
[古壮字字典]
(u2bf1a) (=extd-03185)
(sawn-f65f4)
𬧡 (u2c9e1)
[古壮字字典]
(u2c9e1) (=extd-08144)
(u2c9e1-var-001) (=sawn-f3879)
𭻣 (u2dee3)
[古壮字字典]
(u2dee3-jv) (=u2dee3-g) (=u2dee3) (=sawn-f3870) (=extf-04753)
(sawn-f3871)
(sawn-f7418)
(u2ff0-u76ae-u535c) (=g-z0281304) (=irg2017-02820) (=sawn-f3875)
(u2ff0-u76ae-u535c-var-001)
(u2ff1-u7ffb-u516d)
(u2ff1-u7ffb-u516d-var-001) (=sawn-f387a)
(hkcs_m2dee3)
𰹡 (u30e61)
[古壮字字典]
(u30e61-jv) (=u30e61) (=irg2015-00397)
(u30e61-var-001) (=u30e61-g) (=g-z0281302) (=sawn-f3871) (=sawn-f7418)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部