GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u53cb-07-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+53CB「友」偏化変形部品 異體字) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u53cb) (u53cb-01)
(u53cb-02)
(u53cb-04)
(u53cb-04-var-001)
(u53cb-05)
(u53cb-07-itaiji-001)
(u53cb-07-var-001)
(u53cb-14)
(u53cb-14-var-001)
(u53cb-15)
(u53cb-itaiji-001)
(u53cb-j) (=u53cb) (=u53cb-t) (=fzyouhei_u53cb) (=jmj-007992) (=u53cb-g) (=twedu-b00470) (=u53cb-k) (=juki-53cb) (=u53cb-ue0100) (=koseki-036140) (=dkw-03119) (=aj1-03857)
(u53cb-var-001)
(k5-024a)
(twedu-b00470-011)
(twedu-b00470-012)
(twedu-b00470-013)
(twedu-b00470-016)
(twedu-b00470-021)
(u2ffb-u5927-u4e3f) (=u53cb-var-002)
(u2ffb-u5927-u4e3f-02-var-001)
(zihai-020629)
(zihai-130540)
(zihai-130620)
(barcos_b73-3302)
(ebag_s029-183)
(ebag_s215-027)
(hkcs_m53cb)
(hkcs_u53cb)
異體字: (u355b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u355b-01)
(u355b-01-var-001)
(u355b-02)
(u355b-02-var-001)
(u355b-j) (=u355b) (=u355b-ue0101) (=u355b-t) (=u355b-g) (=juki-355b) (=jmj-000310)
(u355b-ue0100) (=juki-ae9c) (=koseki-036240) (=twedu-a02475-001) (=twedu-b00470-001) (=jmj-000309) (=gt-03960)
(u355b-var-001)
(u355b-var-002)
(u355b-var-003)
(u355b-var-004) (=dkw-03120)
(hkcs_m355b)
(u53d1)
[異體字(民國教育部)]
(u53d1-02-var-001)
(u53d1-g) (=twedu-b00470-015) (=u53d1)
(u53d1-g02)
(u53d1-itaiji-001)
(u53d1-itaiji-002)
(u53d1-var-001) (=cdp-8a6a)
(u53d1-var-002)
(u1f005-itaiji-003)
(hkcs_m53d1)
(u652f)
[同型異字]
(u652f-01)
(u652f-02)
(u652f-02-var-001)
(u652f-02-var-002)
(u652f-04)
(u652f-05)
(u652f-05-var-001)
(u652f-06)
(u652f-08)
(u652f-08-var-001)
(u652f-14)
(u652f-15)
(u652f-itaiji-001)
(u652f-itaiji-003)
(u652f-itaiji-004)
(u652f-j) (=u652f) (=dkw-13061) (=jmj-012940) (=u652f-t) (=u652f-g) (=u652f-ue0100) (=u652f-k) (=u2f40) (=sawd-37414) (=qin-ff012) (=koseki-146580) (=juki-652f) (=geog-qin-2012) (=aj1-02215) (=u652f-ue0101) (=gt-16520)
(u652f-t01)
(u652f-var-001) (=gt-67465) (=juki-b245) (=u652f-ue0102) (=jmj-012941)
(k5-0249)
(koseki-900200) (=tron-09-833a) (=juki-ac19)
(u1b026) (=jmj-090038) (=ninjal-070050010)
(u2ff1-u2b84f-u53c8) (=z-sat09010) (=irg2015-00511)
(u2ff1-u571f-u4e42)
(u2ff1-u5c71-u6534-var-001)
(u2ff1-u5e72-u53c8)
(u2ff3-u20089-u4e28-u53c8) (=k5-0a40)
(u2ffa-u652f-u4e36)
(u2ffa-u652f-u4e36-02) (=u2ffa-u652f-u4e36-var-001)
(u2ffb-u2ffa-u20001-u4e36-u4e40-var-001)
(u2ffb-u652f-u4e36-var-001)
(hkcs_m652f)
(hkcs_m652f-p01-s00)
(hkcs_m652f-p02-s00)
(hkcs_m652f-p02-s01)
(hkcs_m652f-p02-s02)
(hkcs_m652f-p05-s00)
(hkcs_u652f)
(hkcs_u652f-02)
(n-gtwinppx_u652f)
(n747_cpn-sat-p03a)
(sunayama_gokanji-009)
(u72ae)
[同型異字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u72ae-01)
(u72ae-02)
(u72ae-02-var-001)
(u72ae-g01)
(u72ae-g02)
(u72ae-itaiji-001)
(u72ae-j) (=u72ae) (=u72ae-t) (=jmj-016887) (=zihai-002320) (=u72ae-ue0101) (=u72ae-ue0100) (=twedu-b02498) (=twedu-b00470-007) (=twedu-a02507-001) (=koseki-227450) (=juki-72ae) (=dkw-20236) (=aj1-18056) (=hkcs_u72ae)
(u72ae-t02)
(u72ae-var-001)
(cdp-8a66) (=u72ae-ue0102) (=u72ae-g) (=twedu-b02498-005) (=twedu-b00470-014) (=koseki-036350) (=juki-ae9d) (=jmj-016886) (=dkw-h0062)
(cdp-8a66-02)
(cdp-8a66-02-var-001)
(cdp-8a66-02-var-002)
(toki-01057180) (=u72ae-ue0103)
(twedu-b02498-003) (=cbeta-00794) (=twedu-a00852-002) (=n747_cpn-sat-p06a-var-001)
(twedu-b02498-004)
(u2ffb-u5341-u5f61-05)
(zihai-020654)
(hkcs_m72ae)
(hkcs_m72ae-p01-s00)
(hkcs_m72ae-p02-s00)
(hkcs_m72ae-p02-s01)
(hkcs_u72ae-02)
𠬺 (u20b3a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b3a) (=dkw-03153) (=koseki-036550)
(twedu-b00470-002)
(twedu-b00470-022)
(hkcs_m20b3a)
𦐮 (u2642e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2642e)
(koseki-320540) (=dkw-28697)
(twedu-b00470-003)
(zihai-130605)
(ebag_s124-008)
𦐯 (u2642f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2642f) (=dkw-28698) (=koseki-320550)
(twedu-b00470-004)
(twedu-b00470-009)
(twedu-b00470-017)
(twedu-b00470-018)
(hkcs_m2642f)
𦫹 (u26af9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26af9) (=zihai-002817)
(koseki-343060) (=dkw-30655)
(twedu-b00470-005)
𦬧 (u26b27)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26b27)
(koseki-346110) (=dkw-30768)
(twedu-b00470-006)
(hkcs_m26b27)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部