GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5485-08 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5485「咅」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5485) (u5485-08)
(u5485-g)
(u5485-g02)
(u5485-g08) (=hkcs_u5485-08)
(u5485-g09)
(u5485-itaiji-001)
(u5485-itaiji-002)
(u5485-itaiji-003)
(u5485-j) (=aj1-21265) (=cdp-8bcf) (=dkw-03483) (=jmj-008189) (=juki-5485) (=koseki-040190) (=u5485-ue0100) (=u5485-ue0101) (=u5485)
(u5485-k02)
(u5485-t) (=u5485-h)
(u5485-t02)
(u5485-t08)
(u5485-ue0102) (=juki-aebb) (=jmj-008190)
(u5485-v07)
(u5485-var-001)
(u5485-vv08)
(u2ff1-u342c-u53e3-var-001)
(u2ff3-u20ad3-u4e2a-u53e3)
(u2ff3-u4e4a-u233b4-u53e3-01)
(dsknmt_hkrm-08007222)
(hkcs_m5485)
(hkcs_m5485-p01-s00)
(hkcs_m5485-p02-s00)
異體字: (u357b)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u357b) (=koseki-040180) (=dkw-03482)
(u357b-g)
(u357b-var-001) (=jmj-000344)
(u357b-var-002)
(u357b-var-003) (=cdpo-9fcd)
(hkcs_m357b)
(hkcs_m357b-v01)
(u3596)
[入管正字]
(u3596-j) (=u3596) (=juki-3596) (=jmj-000363) (=dkw-03687)
(koseki-042380)
(hkcs_m3596)
(u35a3)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u35a3) (=koseki-043340) (=jmj-000370) (=dkw-03778)
(hkcs_m35a3)
(u3c34)
[疑難字考釋與研究]
(u3c34) (=koseki-182760)
(jmj-001910) (=dkw-16096)
(hkcs_m3c34)
(u54e3)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u54e3) (=koseki-041900) (=jmj-008274) (=dkw-03638)
(hkcs_m54e3)
𡃠 (u210e0)
[異體字(漢語大字典)]
(u210e0) (=dkw-04573) (=koseki-052260)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部