GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u54e1-itaiji-001 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+54E1「員」 異體字) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u54e1) (u54e1-01)
(u54e1-02)
(u54e1-itaiji-001)
(u54e1-itaiji-002)
(u54e1-j) (=u54e1-ue0100) (=u54e1-k) (=u54e1-g) (=koseki-041850) (=juki-54e1) (=jmj-008272) (=gt-04541) (=aj1-01211) (=u54e1)
(u54e1-t)
(u54e1-t02)
(u54e1-var-001)
(dkw-03633)
(u2ff1-u516b-u5a41) (=unstable-bsh-f8aa)
(u2ff3-u2e88-u4e5b-u4eba)
(u2ff3-u53e3-u65e5-u516b)
(hkcs_m54e1)
(hkcs_m54e1-p01-s00)
(hkcs_m54e1-p01-s01)
(hkcs_m54e1-p02-s00)
(hkcs_u54e1)
(hkcs_u54e1-01)
(hkcs_u54e1-02)
(n-gtwinppx_u54e1)
異體字: (u5458)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u5458-01)
(u5458-07)
(u5458-g) (=u5458)
(hkcs_m5458)
(u5713)
[異體字(漢語大字典)]
(u5713-j) (=u5713-ue0100) (=u5713-k) (=koseki-055000) (=juki-5713) (=jmj-008877) (=gt-06058) (=fzyouhei_u5713) (=aj1-04469) (=u5713)
(dkw-04819)
(u2ff4-u56d7-u2ff3-u2e88-u4e5b-u4eba)
(u2ff4-u56d7-u4e01) (=unstable-bsh-f897) (=qin-ff039) (=geog-qin-2039)
(hkcs_m5713)
(hkcs_u5713)
(tomm_u5713)
(u8c9f)
[5200号通達]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
[韓国人名]
(u8c9f-g) (=zihai-020208)
(u8c9f-jv) (=u8c9f) (=u8c9f-ue0100) (=koseki-415760) (=juki-8c9f) (=aj1-13644)
(dkw-36659)
(hkcs_m8c9f)
𪔅 (u2a505)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a505)
(u2a505-var-001)
(dkw-48324)
(koseki-546230)
(u2ff1-u53b6-u9f0e)
(u2ff1-u53b6-u9f0e-var-001)
(hkcs_m2a505)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部