GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5507 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5507「唇」) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5507) (u5507-g)
(u5507-j) (=u5507-ue0100) (=u5507-k) (=u5507) (=koseki-042480) (=juki-5507) (=jmj-008315) (=aj1-02550)
(u5507-var-001)
(u5507-var-002)
(u5507-var-003)
(dkw-03697)
(k5-0b63) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-041)
(u2ff1-cdp-8851-u53e3)
(zihai-138321)
(hkcs_m5507)
(tomm_u5507)
異體字: (u3598)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3598-jv) (=u3598) (=koseki-042780) (=jmj-000365) (=dkw-03728)
(zihai-039401)
(hkcs_m3598)
(otakusei_hkrm-02044520)
(u4407)
[入管正字]
(u4407-jv) (=linchuyi_hkrm-02132320) (=koseki-330340) (=u4407)
(dkw-29613)
(hkcs_m4407)
(u8123)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8123-02)
(u8123-g)
(u8123-j) (=u8123)
(u8123-k)
(u8123-t)
(u8123-var-001)
(aj1-06249) (=u8123-ue0100) (=dkw-29526) (=koseki-329360) (=juki-8123)
(nyukan-f4b6)
(u2ff1-u2ff8-u5382-u2ff1-u5de5-cdp-8cc6-u2e9d)
(u2ff1-u8fb0-u8089) (=zihai-138321)
(u2ff1-u8fb0-u8089-var-001) (=cbeta-08422)
(hkcs_m8123)
(linchuyi_hkrm-02125820)
(linchuyi_hkrm-02139110)
(otakusei_hkrm-02125810)
(wu06c93_m8123)
𠵧 (u20d67)
[異體字(漢語大字典)]
(u20d67-jv) (=u20d67)
(hkcs_m20d67)
𠸸 (u20e38)
[漢語俗字叢考]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20e38-jv) (=u20e38)
(koseki-046380) (=dkw-04028)
(hkcs_m20e38)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部