GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5950-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5950「奐」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5950) (u5950-02)
(u5950-02-var-001)
(u5950-02-var-002)
(u5950-02-var-003)
(u5950-02-var-004)
(u5950-g)
(u5950-g02)
(u5950-itaiji-001)
(u5950-itaiji-002)
(u5950-itaiji-003)
(u5950-itaiji-004)
(u5950-j) (=jmj-009489) (=koseki-067780) (=aj1-04551) (=u5950-ue0100) (=dkw-05916) (=juki-5950) (=u5950-k) (=u5950)
(u5950-t) (=u5950-h)
(u5950-t02)
(heisei-tk01019320)
(toki-01019320)
(twedu-a00867-003)
(twedu-a00867-008)
(twedu-a00867-009)
(twedu-a00867-010)
(twedu-a00867-021)
(u2ff1-cdp-8caf-cdp-8a66-02)
(u2ff1-u2008a-u2ff3-cdp-8cae-u4e00-u516b)
(u2ff1-u2008a-u2ff3-cdp-8cae-u4e00-u516b-var-001)
(u2ff3-u2008a-u2626b-u5927-var-001)
(u2ff3-u2008a-u56db-u201a3)
(u2ff3-u2008a-u56db-u516b)
(u2ff3-u2008a-u56db-u516b-02)
(u2ff3-u2008a-u56db-u516b-var-001)
(u2ff3-u2008a-u76bf-u516b)
(u2ff3-u2008a-u76bf-u516b-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u53cb)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u72ae-var-001)
(u2ff3-u2e88-u56de-u5927)
(u2ff3-u2ff1-u2008a-u7f52-u5c0f-u53c8)
(u2ff3-u4491-u7f52-u72ac)
(u2ff3-u4491-u7f52-u72ac-var-001)
(u2ff3-u4491-u7f52-u72ae)
(u2ff3-u4e37-u7f52-u72ac) (=zihai-079633)
(u2ff3-u4e37-u7f52-u72ae)
(zihai-019037)
(zihai-019038)
(ebag_s018-029)
(ebag_s018-195)
(ebag_s145-015)
(hkcs_m5950)
(hkcs_m5950-p02-s00)
(hkcs_u5950-02)
(kaido_u5950-var-001)
(otakusei_u5950-var-001)
(otakusei_u5950-var-002)
(otakusei_u5950-var-003)
(umbreon126_u5950)
異體字: (u369f)
[入管正字]
(u369f) (=dkw-05961)
(hkcs_m369f)
(u5942)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[関連字(その他)]
(u5942-02)
(u5942-g) (=zihai-018944) (=u5942)
(u5942-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u652f) (=zihai-079340)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u72ac) (=zihai-079631)
(u2ff3-u4e37-u7f52-u652f)
(u2ff3-u4e37-u7f52-u652f-var-001)
(zihai-079618)
(zihai-079633)
(hkcs_m5942)
(u7165)
[異體字(民國教育部)]
(u7165-j) (=u7165) (=dkw-19224) (=jmj-016511) (=juki-7165) (=u7165-ue0100) (=u7165-k) (=koseki-216460) (=aj1-05568)
(u7165-t)
(u7165-var-001) (=nyukan-f8e0)
(u7165-var-002)
(irg2017-02369)
(irg2017-02409)
(t13-372c)
(t13-373f) (=twedu-a02429-019)
(twedu-a02429-009) (=t13-3735)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u2008a-u7f52-u706b) (=irg2017-02388)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u2008a-u7f52-u706b-var-001) (=haradanaomi_hkrm-04039810) (=twedu-a02429-003) (=t13-3734)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u2e88-u56de-u5927) (=irg2017-02389)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4491-u7f52-u72ac) (=irg2017-02404)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4491-u7f52-u72ac-var-001) (=t13-373c)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4e37-u7f52-u652f) (=irg2017-02391)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4e37-u7f52-u652f-var-001) (=t13-373a)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4e37-u7f52-u72ac) (=irg2017-02392)
(u2ff0-u706b-u2ff3-u4e37-u7f52-u72ac-var-001) (=t13-373b)
(haradanaomi_hkrm-04039820)
(hkcs_m7165)
(hkcs_u7165)
(kk-shusei_kr067733)
(u744d)
[字典考正]
(u744d) (=u744d-ue0100) (=koseki-236640) (=juki-744d) (=dkw-21109) (=aj1-14822)
(u744d-var-001)
(hkcs_m744d)
(hkcs_u744d)
(zhangxinfang_hkrm-06014210)
𢍅 (u22345)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u22345)
(koseki-108750) (=dkw-09614)
(hkcs_m22345)
𤩆 (u24a46)
[字典考正]
(u24a46-jv) (=koseki-238180) (=dkw-21256) (=u24a46)
(hkcs_m24a46)
𭑏 (u2d44f)
[その他]
(u2d44f-j) (=jmj-057281) (=koseki-068110) (=u2d44f) (=extf-01690)
(hkcs_m2d44f)
𭑒 (u2d452)
[その他]
(u2d452-j) (=jmj-057280) (=koseki-068100) (=u2d452) (=extf-01691)
(hkcs_m2d452)
𮊆 (u2e286)
[その他]
(u2e286-j) (=koseki-017570) (=u2e286) (=jmj-056995) (=extf-00516)
(hkcs_m2e286)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部