GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5bf1 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5BF1「寱」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5bf1) (u5bf1) (=aj1-17534) (=juki-5bf1) (=koseki-083540) (=u5bf1-ue0100)
(u5bf1-var-001) (=jmj-010244)
(dkw-07351)
(zihai-063113)
(zihai-063119)
(zihai-063121)
(zihai-063132)
(zihai-113559)
(hkcs_m5bf1)
(n-gtwinppx_u5bf1)
異體字: (u39a3)
[異體字(民國教育部)]
(u39a3-g)
(u39a3-j) (=zihai-100448) (=u39a3) (=koseki-129200) (=juki-39a3) (=jmj-001301) (=ebag_kxr-01262) (=dkw-11441) (=cbeta-09292)
(zihai-100426)
(hkcs_m39a3)
(u41bf)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u41bf) (=cbeta-01681) (=aj1-18272) (=koseki-287430) (=u41bf-ue0100) (=juki-41bf)
(dkw-25687)
(jmj-003238)
(hkcs_m41bf)
(u5453)
[入管正字]
(u5453-g) (=u5453)
(hkcs_m5453)
(u56c8)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56c8-itaiji-001)
(u56c8-itaiji-002)
(u56c8-itaiji-003) (=u2ff0-u53e3-u2ff1-u8279-u2ff0-u571f-u4e38)
(u56c8-j) (=u56c8) (=u56c8-ue0101) (=u56c8-ue0100) (=koseki-052840) (=juki-56c8) (=j90-5374) (=aj1-04455)
(u56c8-var-001) (=jmj-008793)
(dkw-04629)
(jmj-008794)
(koseki-052900) (=u56c8-ue0102)
(hkcs_m56c8)
(hkcs_u56c8)
𡫺 (u21afa)
[疑難字考釋與研究]
(u21afa) (=dkw-h0137) (=gt-09284)
(zihai-063102)
(hkcs_m21afa)
𡬇 (u21b07)
[疑難字考釋與研究]
(u21b07) (=koseki-083960) (=dkw-07391)
(hkcs_m21b07)
𡬒 (u21b12)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21b12-jv) (=u21b12)
(dkw-07408)
(koseki-084130)
(hkcs_m21b12)
𥧵 (u259f5)
[異體字(漢語大字典)]
(u259f5)
(koseki-286870) (=dkw-25638)
𥨘 (u25a18)
[異體字(漢語大字典)]
(u25a18) (=dkw-25677) (=koseki-287300)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新