GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5ddf-itaiji-003 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5DDF「巟」 異體字) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5ddf) (u5ddf-01)
(u5ddf-02)
(u5ddf-02-var-001)
(u5ddf-02-var-002)
(u5ddf-02-var-003)
(u5ddf-02-var-004)
(u5ddf-07-itaiji-001)
(u5ddf-g) (=zihai-013134)
(u5ddf-g01)
(u5ddf-itaiji-001)
(u5ddf-itaiji-002)
(u5ddf-itaiji-003)
(u5ddf-itaiji-004)
(u5ddf-jv) (=jmj-034906) (=dkw-49065) (=u21feb-ue0100) (=koseki-098130) (=u5ddf) (=u5ddf-ue0100)
(u5ddf-t)
(koseki-098200) (=jmj-034907) (=u21feb-ue0101) (=u5ddf-k) (=u5ddf-ue0101)
(toki-01006540)
(hkcs_m5ddf)
(hkcs_m5ddf-p02-s00)
(hkcs_u5ddf)
異體字: (u342c)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
(u342c-01)
(u342c-01-var-001)
(u342c-02)
(u342c-02-var-001)
(u342c-02-var-002)
(u342c-02-var-003)
(u342c-02-var-004)
(u342c-02-var-005)
(u342c-02-var-006)
(u342c-02-var-007)
(u342c-03)
(u342c-07-var-001) (=zihai-013215)
(u342c-09)
(u342c-g)
(u342c-g01)
(u342c-g02)
(u342c-j) (=u342c-ja) (=u342c) (=gt-00394) (=kx-0088015) (=cbeta-07308) (=u342c-ue0101) (=u342c-ue0100) (=koseki-003630) (=juki-342c) (=dkw-00296) (=aj1-17246) (=kx-008815) (=jmj-000025) (=soupcum_khitanlarge-097)
(u342c-t02)
(u342c-var-001) (=cdp-8c50) (=u342c-ue0102)
(u342c-var-002)
(koseki-098140) (=jmj-057397)
(u2ff1-cdp-8baa-u2bda7)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7) (=unstable-bsh-f18a) (=extd-00010)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02) (=u342c-02-itaiji-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-002)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-003) (=u342c-02-itaiji-002)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-004)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-02-var-005)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-var-001)
(u2ff1-u20ad4-u2bda7-var-002) (=honoka55_bafu1609) (=zihai-000509) (=u342c-itaiji-001) (=g-cyy00005)
(u2ff1-u53b6-u722a)
(zihai-020016)
(hkcs_m342c)
(hkcs_m342c-p02-s00)
(hkcs_m342c-p02-s01)
(hkcs_m342c-p02-s02)
(hkcs_m342c-p26-s00)
(hkcs_u342c)
(hkcs_u342c-02)
(n-gtwinppx_u342c)
(u3829)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u3829) (=dkw-49064) (=jmj-000940)
(u3829-02)
(u3829-02-var-001)
(u3829-02-var-002)
(u3829-02-var-003)
(u3829-02-var-004)
(u3829-02-var-005)
(u3829-04-var-001)
(u3829-itaiji-001)
(u3829-var-001)
(u3829-var-002)
(u3829-var-003) (=cdpo-9e62)
(koseki-098210) (=cbeta-12808)
(hkcs_m3829)
(u3d41)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u3d41) (=toki-01051630) (=u3d41-ue0100) (=u3d41-k)
(u3d41-ue0101) (=dkw-18141) (=koseki-204600) (=jmj-002153)
(hkcs_m3d41)
𠯚 (u20bda)
[異體字(民國教育部)]
(u20bda)
(koseki-039240) (=dkw-03394)
(hkcs_m20bda)
𡿫 (u21feb)
[異體字(民國教育部)]
(u21feb) (=koseki-098090) (=jmj-010765) (=dkw-08679)
(u21feb-ue0100)
(u21feb-ue0101)
(hkcs_m21feb)
𡿬 (u21fec)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21fec)
(koseki-098120) (=dkw-49063)
(hkcs_m21fec)
𡿰 (u21ff0)
[異體字(民國教育部)]
(u21ff0-jv) (=u21ff0) (=koseki-098260) (=dkw-08685)
(hkcs_m21ff0)
𢇟 (u221df)
[疑難字考釋與研究]
(u221df) (=koseki-104570) (=dkw-09238)
(hkcs_m221df)
𣺬 (u23eac)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23eac) (=n-gtwinppx_ksbs084) (=toki-01050430) (=u23eac-ue0101)
(u23eac-g) (=zihai-055233)
(koseki-203580) (=dkw-18058) (=u23eac-ue0100)
(toki-01050770)
(u2ff0-u6c35-u2d15f) (=heisei-tk01050770)
(hkcs_m23eac)
(ligang_hkrm-05025830) (=hdic_hkrm-05025830)
𤆴 (u241b4)
[疑難字考釋與研究]
(u241b4-jv) (=u241b4) (=koseki-212860) (=dkw-18890)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部