GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5de2-ufe00 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5DE2「巢」VS異体字「巢︀」) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5de2) (u5de2-01)
(u5de2-01-var-001)
(u5de2-02)
(u5de2-j) (=zhangxinfang_hkrm-03120840) (=u5de2) (=dkw-08696) (=jmj-010769) (=u5de2-k) (=u5de2-ue0101) (=jx1-2004-7428) (=juki-5de2) (=u5de2-ue0100) (=koseki-098410) (=aj1-13362)
(koseki-098450) (=jmj-057404) (=juki-b323) (=u5de2-ue0102)
(u2f882) (=u2f882-t) (=cdpo-9fbb) (=zhangxinfang_hkrm-03121110) (=dkw-08700) (=jmj-010770) (=ebag_kxr-01404) (=zihai-071606) (=u5de2-ufe00) (=u5de2-ue0103) (=utc-00136) (=koseki-098470) (=u2f882-u)
(u2f882-01)
(u2ff1-u5405-u679c)
(u2ff1-u753e-u706c)
(u2ff3-u5ddb-u65e5-u6728) (=toki-01026320)
(zihai-070716)
(hkcs_m5de2)
(hkcs_m5de2-p01-s00)
(hkcs_m5de2-p02-s00)
(hkcs_m5de2-p02-s01)
異體字: (u347f)
[入管正字]
(u347f) (=cbeta-02032) (=zihai-008931) (=kx-011513) (=kx-0115013) (=koseki-012160) (=jmj-000094) (=dkw-01041)
(hkcs_m347f)
(u52e6)
[異體字(漢語大字典)]
(u52e6) (=aj1-04288) (=dkw-02426) (=j90-522b) (=juki-52e6) (=koseki-028200) (=u52e6-ue0100) (=u52e6-ue0101) (=jmj-007714)
(juki-ae49) (=u52e6-ue0102) (=jmj-007715)
(zihai-019818)
(zihai-019825)
(hkcs_m52e6)
(u5de3)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u5de3-01)
(u5de3-j) (=u5de3-ue0100) (=u5de3) (=koseki-098420) (=juki-5de3) (=jmj-010771) (=dkw-08696d) (=aj1-02789)
(kp1-4bae) (=extd-03850)
(u2ff1-u4e37-u679c)
(u2ff1-u4e37-u679c-var-001)
(hkcs_m5de3)
(u6f05)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u6f05) (=hdic_hkrm-05004810) (=lsn0501_hkrm-05004810) (=koseki-204280) (=jmj-015804) (=dkw-18107)
(u6f05-var-001)
(zihai-056801)
(hkcs_m6f05)
𤔥 (u24525)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24525) (=dkw-19700) (=koseki-221890)
𥲀 (u25c80)
[異體字(漢語大字典)]
(u25c80) (=dkw-26429) (=koseki-295440) (=u25c80-ue0100)
(u2f965) (=dkw-26673) (=koseki-298040) (=u25c80-ue0101) (=u25c80-ufe00)
巢 (u2f882)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部