GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5eb7-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5EB7「康」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5eb7) (u5eb7-01)
(u5eb7-01-var-001)
(u5eb7-02)
(u5eb7-g) (=ladyluck_u5eb7) (=sawd-22511)
(u5eb7-g01)
(u5eb7-g02)
(u5eb7-itaiji-001)
(u5eb7-j) (=dkw-09376) (=aj1-01985) (=juki-5eb7) (=koseki-106010) (=u5eb7-k) (=u5eb7-ue0100) (=u5eb7-ue0101) (=jmj-011017) (=u5eb7)
(u5eb7-var-001)
(koseki-105710) (=juki-b0ca) (=u5eb7-ue0102) (=jmj-011016)
(u2ff8-cdp-88bc-u6c34) (=irg2017-01891) (=c13-3236) (=t13-3236)
(zihai-000726)
(zihai-051841)
(hkcs_m5eb7)
(hkcs_m5eb7-p01-s00)
(hkcs_m5eb7-p02-s00)
(hkcs_u5eb7)
(hkcs_u5eb7-02)
(sz_kx-347-27)
異體字: (u3f39)
[疑難字考釋與研究]
(u3f39)
(dkw-21566)
(jmj-002597)
(koseki-241830)
(hkcs_m3f39)
(u7ce0)
[異體字(漢語大字典)]
(u7ce0-g)
(u7ce0-j) (=u7ce0) (=dkw-27105) (=u7ce0-ue0100) (=u7ce0-k) (=koseki-302990) (=juki-7ce0) (=aj1-02009)
(u2ff0-u7c73-u222aa) (=z-sat06384) (=irg2017-03408)
(hkcs_m7ce0)
(hkcs_u7ce0)
𠭳 (u20b73)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b73) (=koseki-037150) (=dkw-03199)
(u20b73-var-001)
(zihai-011612)
(hkcs_m20b73)
𢊪 (u222aa)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u222aa) (=dkw-27012) (=koseki-301930)
(u222aa-var-001)
(hkcs_m222aa)
𤭉 (u24b49)
[疑難字考釋與研究]
(u24b49)
𤮊 (u24b8a)
[疑難字考釋與研究]
(u24b8a) (=koseki-242070)
(dkw-21588)
(hkcs_m24b8a)
𥹺 (u25e7a)
[異體字(民國教育部)]
(u25e7a) (=koseki-301450) (=dkw-26968)
(cbeta-08885)
(u2ff8-u5e7f-cdp-885f)
(hkcs_m25e7a)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部