GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5f04-k (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5F04「弄」地域ソース字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5f04) (u5f04-02)
(u5f04-02-var-001)
(u5f04-02-var-002)
(u5f04-08)
(u5f04-08-var-001)
(u5f04-j) (=dkw-09596) (=juki-5f04) (=koseki-108550) (=k0-5257) (=aj1-04052) (=u5f04-ue0100) (=uf943) (=u5f04-k) (=u5f04-ufe00) (=jmj-011128) (=u5f04-g) (=u5f04)
(u5f04-v07)
(twedu-a01240-015-2)
(u2ff0-u5f04-u6214) (=vnpf-601fd)
(u2ff1-u738a-u5927) (=extf-01674) (=z-sat03555)
(u2ff1-u738b-u2a700) (=u2ff1-u738b-u2ffb-u4e3f-u20001)
(u2ff1-u738b-u2a700-var-001) (=sawd-47218)
(zihai-002716)
(zihai-020627)
(zihai-021621)
(zihai-021923)
(zihai-031305) (=sawn-f3bca) (=sawd-06008) (=u2ff1-u4e0a-u5efe) (=irg2015-01156)
(zihai-072339)
(zihai-101305)
(zihai-101315)
(ebag_s048-010)
(hkcs_m5f04)
(hkcs_m5f04-p02-s00)
(hkcs_m5f04-p02-s01)
(hkcs_u5f04)
(kk-shusei_kr035317)
(n-gtwinppx_u5f04)
(tomm_u5f04)
異體字: (u3885)
[異體字(漢語大字典)]
(u3885) (=dkw-09339) (=jmj-001033) (=koseki-105620)
(hkcs_m3885)
(u5361)
[異體字(民國教育部)]
(u5361) (=zihai-001127) (=sawd-27514) (=aj1-14369) (=u5361-ue0100) (=juki-5361) (=jmj-007872)
(u5361-01)
(u5361-01-var-001)
(u5361-02)
(u5361-02-var-001)
(u5361-02-var-002) (=u5361-g02)
(u5361-02-var-003)
(u5361-07-var-001)
(u5361-07-var-002)
(u5361-j) (=dkw-02781) (=u5361-var-002) (=koseki-032290)
(u5361-var-001)
(vnpf-607fc)
(hkcs_m5361)
(hkcs_m5361-p02-s00)
(hkcs_m5361-p02-s01)
(u62e4)
[異體字(民國教育部)]
(u62e4)
(hkcs_m62e4)
(u630a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u630a) (=waseikanji-no-jiten2014-0763) (=waseikanji-no-jiten-0641) (=u630a-ue0100) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-085) (=koseki-135360) (=juki-630a) (=jmj-012333) (=gt-15226) (=dkw-12041) (=aj1-14566)
(hkcs_m630a)
(u6335)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6335) (=aj1-17674) (=dkw-12101) (=gt-15365) (=juki-6335) (=koseki-136030) (=u6335-ue0100) (=waseikanji-no-jiten-0646) (=waseikanji-no-jiten2014-0771) (=jmj-012366)
(hkcs_m6335)
(u8856)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u8856) (=dkw-34049) (=aj1-15112) (=juki-8856) (=koseki-387250) (=u8856-ue0100)
(hkcs_m8856)
(uf943)
[UCS互換]
𠧗 (u209d7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u209d7-jv) (=u209d7) (=kkdjg-kokuji-b0015) (=zihai-001224) (=kokuji-no-jiten-0003) (=waseikanji-no-jiten-0175) (=koseki-000670) (=dkw-02784) (=c6-2376) (=u209d7-t) (=gt-03556) (=waseikanji-no-jiten2014-0232) (=jmj-031774)
(hkcs_m209d7)
(hkcs_m209d7-p02-s00)
𠱚 (u20c5a)
[異體字(民國教育部)]
(u20c5a) (=waseikanji-no-jiten-0201) (=koseki-041090) (=kokuji-no-jiten-0097) (=kkdjg-kokuji-a0052) (=dkw-03568)
(u20c5a-var-001) (=waseikanji-no-jiten2014-0259) (=gt-04535)
(hkcs_m20c5a)
𡱯 (u21c6f)
[異體字(漢語大字典)]
(u21c6f)
𢌮 (u2232e)
[異體字(漢語大字典)]
(u2232e) (=dkw-09590) (=koseki-108460)
(hkcs_m2232e)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部