GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5f11-j (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5F11「弑」地域ソース字形) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5f11) (u5f11-j) (=u5f11) (=dkw-09680) (=jmj-011147) (=u5f11-k) (=juki-5f11) (=u5f11-ue0100) (=koseki-109470) (=aj1-04769)
(u5f11-var-001)
(hkcs_m5f11)
異體字: (u5f12)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u5f12-itaiji-001)
(u5f12-jv) (=u5f12) (=dkw-09685) (=jmj-011148) (=koseki-109520)
(u5f12-var-001)
(hkcs_m5f12)
(hkcs_u5f12)
(u6bba)
[異體字(漢語大字典)]
(u6bba-g)
(u6bba-g07)
(u6bba-itaiji-001)
(u6bba-itaiji-002)
(u6bba-j) (=dkw-16629) (=aj1-02164) (=jmj-014916) (=juki-6bba) (=koseki-188540) (=u2f8f5) (=u6bba-ue0101) (=u6bba-ue0102) (=u6bba-ufe01) (=u6bba-ufe02) (=ufa96) (=u6bba)
(u6bba-t)
(u6bba-var-001)
(u6bba-var-002)
(u6bba-var-003)
(u6bba-var-004)
(u6bba-var-005)
(u6bba-var-006)
(keiden-36kyomou)
(u2ff1-u6bba-u6728)
(u2ff1-u6bba-u6728-var-001) (=utc-03092)
(u2ff1-u6bba-u6728-var-002) (=g-hc00015)
(u2ff1-uf970-u6728) (=irg2017-01755) (=irg2017-01752) (=unstable-bsh-e61f)
(uf970) (=uf970-j) (=dkw-16638) (=aj1-13344) (=jmj-030187) (=juki-f970) (=koseki-188630) (=u6bba-k) (=u6bba-ue0100) (=u6bba-ue0103) (=u6bba-ufe00) (=uf970-k)
(ebag_s050-002)
(ebag_s050-009)
(ebag_s066-326)
(ebag_s215-028)
(ebag_s215-029)
(hkcs_m6bba)
(hkcs_m6bba-p03-s00)
(tomm_u6bba)
𢎊 (u2238a)
[漢語俗字叢考]
(u2238a-jv) (=u2238a) (=koseki-109420)
(dkw-09675)
𢎍 (u2238d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2238d-jv) (=koseki-109460) (=dkw-09679) (=u2238d)
𢎓 (u22393)
[漢語俗字叢考]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u22393-jv) (=u22393)
(dkw-09688)
(koseki-109550)
𢦳 (u229b3)
[異體字(漢語大字典)]
(u229b3-jv) (=koseki-130480) (=u229b3)
(dkw-11578)
(hkcs_m229b3)
𢨓 (u22a13)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22a13-jv) (=u22a13)
(koseki-131590) (=dkw-11678)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部