GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u5f50-g (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+5F50「彐」地域ソース字形) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5f50) (u5f50-03)
(u5f50-03-var-001)
(u5f50-03-var-002)
(u5f50-g02)
(u5f50-j) (=dkw-09908) (=u2f39) (=aj1-14521) (=jmj-011225) (=hkcs_u5f50) (=cdp-8a6e) (=koseki-111980) (=u5f50-ue0100) (=qin-ff026) (=juki-5f50) (=u5f50-ue0102) (=geog-qin-2026) (=u5f50)
(u5f50-var-001)
(u5f50-var-002)
(u5f50-var-003) (=cbeta-12640)
(u5f50-var-004)
(u5f50-var-005)
(u5f50-var-006)
(u5f50-var-007) (=cdp-897c)
(u5f50-var-008)
(u5f50-var-009)
(aj1-15391) (=u5f50-ue0101) (=jmj-011226) (=cdp-8bab) (=gt-67403) (=koseki-112000) (=u5f50-ue0103) (=juki-b120)
(cdp-8bab-04)
(cdp-8bab-08)
(cdp-8bab-09) (=u5f50-09-itaiji-001) (=cbeta-07334)
(cdp-8bab-09-var-001)
(cdp-8bab-var-001) (=u5f50-itaiji-001)
(koseki-112010) (=unstable-bsh-f037) (=unstable-bsh-f5ed) (=u5f50-ue0104) (=jmj-011227) (=fzyouhei_u5f50) (=u5f50-g) (=u2e95) (=g0-6566) (=nyukan-f0c7) (=zihai-002529) (=irg2015-01182) (=gt-69238) (=utc-01005)
(u2ff1-u2ffb-u200cb-u200cd-u5196)
(u2ff1-u4e00-u4491) (=unstable-bsh-f4c3) (=u5f50-itaiji-002) (=u2ff3-u4e00-u4e37-u4e00) (=g-cyy00069) (=zihai-000241) (=utc-02766) (=irg2015-00007)
(u2ff1-u4e00-u4491-var-001) (=u2ff3-u4e00-u4e37-u4e00-var-001)
(u2ff1-u4e00-u4491-var-002)
(u2ff1-u65e5-u5196)
(unstable-bsh-f2a4)
(hkcs_m5f50)
(hkcs_m5f50-v01-p02-s00)
異體字: (u2e95)
[部首(非漢字)]
(u2f39)
[康煕部首(非漢字)]
(u30e8)
[カタカナ]
(u5f51)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5f51-g)
(u5f51-h)
(u5f51-itaiji-001) (=u2ff4-u2ffb-u4e28-cdp-8bc8-u4e36)
(u5f51-j) (=u5f51) (=dkw-09909) (=jmj-011228) (=juki-5f51) (=u5f51-ue0100) (=aj1-04779) (=u2e94) (=koseki-111990) (=cdp-8c53) (=u5f51-k)
(u5f51-t)
(u5f51-var-001)
(u5f51-var-002)
(u2ff1-u2008a-u4e00) (=twedu-a00061-008) (=zihai-018903)
(u2ff1-u2008a-u4e00-var-001)
(u2ff1-u2008a-u4e5b)
(u2ffb-u200cb-u200cd)
(u2ffb-u4e28-cdp-8bc8)
(zihai-000214)
(zihai-000233)
(zihai-021603)
(zihai-065704)
(hkcs_m5f51)
(hkcs_m5f51-p03-s00)
(hkcs_m5f51-p03-s01)
(hkcs_u5f51)
(u96ea)
[繁簡関係(二簡字)]
(u96ea-07-var-001)
(u96ea-08)
(u96ea-g)
(u96ea-g08)
(u96ea-itaiji-001)
(u96ea-j) (=u96ea) (=jmj-027775) (=gt-56697) (=u96ea-ue0102) (=u96ea-ue0100) (=koseki-478760) (=juki-96ea) (=dkw-42216d) (=aj1-02695)
(u96ea-k08)
(u96ea-t) (=u96ea-h)
(u96ea-t08)
(u96ea-var-001)
(aj1-13881) (=dkw-42216) (=gt-56696) (=juki-be98) (=u96ea-k) (=u96ea-ue0101) (=u96ea-ue0103)
(koseki-478750)
(toki-01096770)
(toki-01096780)
(toki-01096830) (=u96ea-ue0104)
(toki-01096840) (=u96ea-ue0105)
(u2603) (=juki-2603) (=koseki-907060)
(u2603-var-001)
(u26c4)
(u26c4-var-001)
(u26c7)
(u2ff1-u2ffb-u5e00-u2ff0-u4e28-u4e36-u5f50) (=gt-70389)
(u2ff1-u4e59-u5f50)
(unstable-bsh-f037)
(utc-01005)
(zihai-000831)
(zihai-149137)
(zihai-150107)
(fzyouhei_u96ea)
(hkcs_m96ea)
(hkcs_m96ea-p02-s00)
(n-gtwinppx_u96ea)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部