GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6209-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6209「戉」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6209) (u6209) (=dkw-11531) (=aj1-04931) (=juki-6209) (=koseki-129970) (=u6209-ue0100) (=jmj-012057)
(u6209-02)
(u6209-g)
(u6209-g02)
(hkcs_m6209)
(hkcs_m6209-p02-s00)
(hkcs_u6209-02)
異體字: (u37bd)
[入管正字]
(u37bd) (=dkw-07980) (=koseki-090490) (=jmj-000841)
(hkcs_m37bd)
(u620a)
[同型異字]
(u620a-02)
(u620a-04)
(u620a-04-var-001)
(u620a-05)
(u620a-05-var-001)
(u620a-06)
(u620a-07-itaiji-001)
(u620a-10)
(u620a-10-var-001)
(u620a-10-var-002)
(u620a-11)
(u620a-14)
(u620a-j) (=jmj-012058) (=dkw-11532) (=aj1-03642) (=juki-620a) (=koseki-129980) (=u620a-k) (=u620a-ue0100) (=u620a)
(u620a-var-001)
(u620a-var-002)
(cbeta-21705)
(cc-223f)
(u2ff1-u4e00-u620a)
(hkcs_m620a)
(hkcs_m620a-p02-s00)
(hkcs_m620a-p02-s02)
(hkcs_m620a-p04-s00)
(hkcs_m620a-p05-s00)
(hkcs_m620a-p05-s01)
(hkcs_m620a-p05-s02)
(hkcs_u620a)
(hkcs_u620a-05)
(u620c)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
(u620c-02)
(u620c-04)
(u620c-04-var-001)
(u620c-04-var-002)
(u620c-j) (=u620c) (=jmj-012059) (=u620c-ue0100) (=u620c-k) (=koseki-130020) (=juki-620c) (=aj1-04933)
(u620c-var-001) (=dkw-11535)
(twedu-a01469-003)
(twedu-a01469-014)
(twedu-a01469-016)
(twedu-a01469-020)
(twedu-a01469-026)
(zihai-000140)
(fitzgerald_jur1092) (=juchen-460304)
(hkcs_m620c)
(hkcs_m620c-p02-s00)
(hkcs_m620c-p02-s01)
(hkcs_m620c-p0205-s00)
(hkcs_m620c-p0205-s01)
(hkcs_m620c-p0405-s00)
(hkcs_m620c-p05-s00)
(hkcs_m620c-p05-s01)
(hkcs_u620c)
(hkcs_u620c-02)
(hkcs_u620c-05)
(u620d)
[同型異字]
(u620d-02)
(u620d-04)
(u620d-14)
(u620d-g02)
(u620d-g04)
(u620d-j) (=u620d-ue0100) (=u620d-k) (=u620d) (=koseki-130040) (=juki-620d) (=jmj-012060) (=dkw-11537) (=aj1-04932)
(u620d-var-001)
(u620d-var-002) (=u620d-g) (=hkcs_u620d)
(hkcs_m620d)
(hkcs_m620d-p02-s00)
(hkcs_m620d-v01)
(u925e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u925e-j) (=ligang_hkrm-08122410) (=u925e-ue0100) (=u925e-k) (=u925e) (=koseki-457460) (=k0-6a47) (=juki-925e) (=gt-54127) (=dkw-40313) (=aj1-06981)
(twedu-b05308-009)
(hkcs_m925e)
(hkcs_u925e)
(ligang_hkrm-08122422)
(u94ba)
[入管正字]
(u94ba-g) (=u94ba)
(hkcs_m94ba)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部