GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6238-05 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6238「戸」偏化変形部品) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

基本信息

ストレッチ境界
100,90(D)

メタ情報の編集

關聯字形

關聯字: (u6238) (u6238-02)
(u6238-05)
(u6238-10)
(u6238-14)
(u6238-itaiji-002)
(u6238-itaiji-003)
(u6238-j) (=u6238) (=fzyouhei_u6238) (=jmj-012108) (=gt-14739) (=u6238-ue0100) (=koseki-131800) (=juki-6238) (=aj1-01921)
(u6238-sans)
(u6238-t14)
(cdp-89a3)
(gt-00053) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-102) (=u6238-itaiji-001)
(hkcs_m6238)
(hkcs_u6238)
異體字: (u2f3e)
[康煕部首(非漢字)]
㦿 (u39bf)
[入管正字]
(u39bf) (=cbeta-09940) (=dkw-11710) (=jmj-001332) (=koseki-131970)
(u39bf-01-var-001)
(u39bf-g) (=honoka55_bafu3566)
(u2ff8-u864d-u6728)
(fitzgerald_jur1162) (=juchen-480708)
(fitzgerald_jur729) (=juchen-300714)
(hkcs_m39bf)
(hkcs_m39bf-p02-s00)
(u6236)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u6236-01)
(u6236-02)
(u6236-05)
(u6236-05-var-001)
(u6236-07)
(u6236-10)
(u6236-10-var-001)
(u6236-itaiji-001)
(u6236-jv) (=u6236) (=jmj-012107) (=fzyouhei_u6236) (=dkw-11696) (=gt-14738) (=u6236-ue0100) (=u6236-k) (=u2f3e) (=nyukan-e593) (=koseki-131790) (=juki-6236) (=aj1-13757)
(u6236-sans)
(u6236-t)
(u6236-t02)
(u6236-t03)
(u6236-t04)
(u6236-t05)
(u6236-t09)
(u6236-t10)
(u6236-var-001) (=u6236-07-itaiji-001)
(u6236-var-002)
(u6236-vv01)
(cdp-89ce)
(cdp-89ce-05) (=u4e98-05-itaiji-001)
(cdp-89ce-11) (=u4e98-11-itaiji-001)
(cdp-89ce-var-001)
(cdp-89ce-var-002)
(cdpo-8749)
(hkcs_m6236)
(hkcs_m6236-p01-s00)
(hkcs_m6236-p0105-s00)
(hkcs_m6236-p02-s00)
(hkcs_m6236-p0205-s00)
(hkcs_m6236-p0205-s01)
(hkcs_m6236-p0301-s00)
(hkcs_m6236-p05-s00)
(hkcs_m6236-p10-s00)
(hkcs_u6236)
(hkcs_u6236-01)
(jjanggu_g6236)
(jjanggu_m6236)
(jjanggu_m6236-p0205-s00)
(jjanggu_m6236-p0205-s01)
(jjanggu_m6236-p05-s00)
(u6237)
[入管正字]
[異体字(原規格分離)]
(u6237-02) (=u6237-g02)
(u6237-02-var-001)
(u6237-02-var-002)
(u6237-04)
(u6237-05)
(u6237-05-var-001)
(u6237-05-var-002)
(u6237-05-var-003)
(u6237-05-var-004)
(u6237-10)
(u6237-11)
(u6237-11-var-001)
(u6237-g) (=u6237) (=hkcs_u6237) (=fzyouhei_u6237) (=cdp-89a2)
(u6237-g01)
(u6237-h)
(u6237-h05)
(u6237-h07)
(u6237-t)
(u6237-t02)
(u6237-t05)
(u6237-t11)
(u6237-v)
(u6237-v02)
(u6237-v05)
(u6237-var-001)
(koseki-131810) (=jmj-057544) (=gt-14740)
(fitzgerald_tong107)
(hkcs_m6237)
(hkcs_u6237-05)
(hkcs_u6237-10)
(jjanggu_pop-u6237)
(univerx_u6237)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部