GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6308-ue0104 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6308「挈」IVS異体字「挈󠄄」) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6308) (u6308-itaiji-001)
(u6308-j) (=u6308-ue0101) (=u6308-ue0100) (=u6308) (=koseki-135780) (=juki-6308) (=jmj-012328) (=j90-594d) (=dkw-12035) (=aj1-04980)
(u6308-ue0102) (=koseki-136840) (=jmj-012329)
(u6308-ue0103) (=juki-b1ed)
(u6308-var-001)
(u6308-var-002) (=jmj-012331)
(u6308-var-003)
(u6308-var-004)
(cbeta-05841)
(juki-b1ec) (=u6308-ue0104) (=jmj-012330) (=koseki-136850)
(hkcs_m6308)
(hkcs_u6308)
(linchuyi_hkrm-03042530) (=hdic_hkrm-03042530)
(linchuyi_hkrm-03042542) (=hdic_hkrm-03042542)
異體字: (u3e37)
[入管正字]
(u3e37-jv) (=u3e37) (=koseki-225220) (=jmj-002375) (=u3e37-ue0101)
(u3e37-var-001) (=jmj-002374)
(koseki-225120) (=u3e37-ue0100) (=dkw-20006)
(hkcs_m3e37)
(u7d5c)
[異體字(漢語大字典)]
(u7d5c-g)
(u7d5c-itaiji-003)
(u7d5c-j) (=u7d5c) (=u7d5c-ue0103) (=u7d5c-ue0100) (=koseki-306830) (=jx1-2000-7a24) (=juki-7d5c) (=aj1-17041)
(u7d5c-ue0101) (=dkw-27419) (=aj1-08592) (=koseki-306330) (=juki-b817) (=u7d5c-ue0102) (=jsp-5368)
(u7d5c-ue0104) (=koseki-306820)
(u7d5c-ue0105) (=juki-b818) (=nyukan-f23a) (=toki-01071930) (=u7d5c-itaiji-002)
(u7d5c-var-001)
(u7d5c-var-002) (=u7d5c-itaiji-001)
(u7d5c-var-003)
(u2ff1-u004b-u7cf8)
(zihai-131930)
(zihai-132114)
(zihai-132412)
(chipanwang_sjzsr-0031)
(hkcs_m7d5c)
(hkcs_u7d5c)
(u89e2)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u89e2-jv) (=toki-01084890) (=u89e2) (=u89e2-ue0101)
(u89e2-var-001)
(koseki-398420) (=dkw-35066) (=juki-bb48) (=nyukan-f286) (=u89e2-ue0100)
(zihai-144501)
(hkcs_m89e2)
(hkcs_u89e2)
𢭋 (u22b4b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22b4b) (=dkw-12168) (=koseki-136880)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部