GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u6da9 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+6DA9「涩」) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u6da9) (u6da9-jv) (=u6da9) (=u6da9-g)
(u6da9-var-001)
(hkcs_m6da9)
異體字: (u6b70)
[入管正字]
(u6b70-02)
(u6b70-itaiji-001)
(u6b70-j) (=u6b70) (=cbeta-00613)
(u6b70-ue0102) (=koseki-185370) (=jmj-014839)
(u6b70-var-001) (=jmj-057898) (=u6b70-ue0103) (=koseki-185430)
(aj1-21825) (=jmj-014838) (=juki-6b70) (=u6b70-ue0101) (=u6b70-ue0100) (=koseki-185270) (=cdp-8ae1) (=dkw-16324)
(u2ff0-u2ff8-u5c38-u6b62-u2ff8-u5c38-u6b62)
(u2ff1-u206aa-u23956)
(u2ff1-u206aa-u6b64) (=zihai-019054)
(u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u5c71)
(u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u5c71-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u6b62)
(u2ff1-u5203-u23956)
(u2ff1-u5203-u23956-var-001)
(u2ff1-u5215-u5c71)
(u2ff1-u5215-u5c71-var-001)
(u2ff1-u5215-u6b62)
(hkcs_m6b70)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-221)
(u6f80)
[←简化字]
[入管正字]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u6f80-j) (=hdic_hkrm-05019712) (=ligang_hkrm-05019712) (=u6f80) (=dkw-18311) (=u6f80-ue0101) (=u6f80-ue0100) (=koseki-206370) (=juki-6f80) (=aj1-05507) (=jmj-015962)
(u6f80-var-001) (=jmj-015964) (=juki-b4df) (=u6f80-ue0102)
(koseki-208370) (=jmj-015963) (=u6f80-ue0103)
(twedu-a02360-001)
(twedu-a02360-014)
(twedu-a02360-015)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u5c71) (=irg2017-02040)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u5c71-var-001) (=ka-kc07499)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u2ff0-u5203-u5203-u6b62)
(hkcs_m6f80)
(u6f81)
[←简化字]
(u6f81-j) (=hdic_hkrm-05019632) (=ligang_hkrm-05019632) (=cbeta-00612) (=u6f81) (=dkw-18312) (=jmj-015965) (=u6f81-ue0100) (=u6f81-k) (=koseki-206380) (=juki-6f81) (=aj1-05506)
(toki-01050270)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u6b62-u2ff0-cdp-89bc-cdp-89bc)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u6b63-u30664) (=unstable-bsh-f4a5) (=sawd-15326)
(ebag_s085-515)
(hkcs_m6f81)
(ligang_hkrm-05019722) (=hdic_hkrm-05019722)
(otakusei_hkrm-05032112) (=hdic_hkrm-05032112)
(u6fc7)
[←简化字]
(u6fc7-j) (=u6fc7-ue0100) (=koseki-207950) (=juki-6fc7) (=jmj-016049) (=dkw-18448) (=aj1-16951) (=u6fc7)
(irg2015-02071)
(k5-0e9e)
(u2ff0-u6c35-u2ff1-u55c7-u4e00)
(hkcs_m6fc7)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部