GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u71e7-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+71E7「燧」IVS異体字「燧󠄀」) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u71e7) (u71e7) (=u71e7-ue0101) (=u71e7-ue0100) (=koseki-219270) (=juki-71e7) (=jmj-016655) (=j90-5f7c) (=dkw-19469) (=aj1-05591)
(u71e7-k)
(u71e7-ue0102) (=jmj-016656) (=juki-b557)
(u71e7-ue0103) (=jmj-016657) (=juki-b558)
(u71e7-ue0104) (=nyukan-f2d5) (=koseki-219100) (=juki-b54c) (=jmj-016654)
(hkcs_m71e7)
(hkcs_u71e7)
異體字: (u3e02)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3e02-jv) (=u3e02) (=jmj-002325) (=dkw-19470)
(koseki-219120) (=juki-b54e) (=u3e02-ue0101) (=jmj-002324)
(koseki-219280) (=juki-3e02) (=u3e02-ue0100)
(hkcs_m3e02)
(u716b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u716b-jv) (=dkw-19234) (=jmj-016517) (=u716b) (=koseki-216560)
(hkcs_m716b)
(hkcs_u716b)
(u9429)
[異體字(漢語大字典)]
(u9429-jv) (=juki-9429) (=u9429-ue0101) (=u9429)
(juki-be3e) (=u9429-ue0102)
(koseki-464550) (=u9429-ue0100) (=juki-be32)
(koseki-464590) (=dkw-40921)
(zihai-154554)
(hkcs_m9429)
(hkcs_u9429)
𢷊 (u22dca)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u22dca)
𤎩 (u243a9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u243a9-jv) (=dkw-19424) (=koseki-218730) (=u243a9)
(zihai-095110)
𤑾 (u2447e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2447e)
(irg2015-02298)
(koseki-220570) (=dkw-19586)
(hkcs_m2447e)
𤒮 (u244ae)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u244ae) (=dkw-49267) (=koseki-220820)
𤓫 (u244eb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u244eb-jv) (=u244eb)
(koseki-221280) (=dkw-19647)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-263)
𨽵 (u28f75)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28f75-jv) (=u28f75)
(koseki-221320) (=dkw-19650)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-052)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部