GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u7388 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7388「玈」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u7388) (u7388) (=koseki-233590) (=u7388-ue0100)
(dkw-20818)
(jmj-059891)
(juki-b594) (=u7388-ue0101)
(u2ff0-u7384-u65c5)
(zihai-013449)
(zihai-013552)
(zihai-013553)
(hkcs_m7388)
異體字: (u38b3)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u38b3) (=koseki-110480) (=jmj-001074)
(dkw-09775)
(hkcs_m38b3)
(u65c5)
[入管正字]
(u65c5-g)
(u65c5-itaiji-001) (=ebag_s162-025)
(u65c5-itaiji-002)
(u65c5-itaiji-003)
(u65c5-j) (=u65c5-ue0102) (=u65c5-ue0100) (=u65c5) (=koseki-153260) (=juki-65c5) (=j90-4e39) (=aj1-03969)
(u65c5-t)
(u65c5-var-001) (=jmj-013110)
(u65c5-var-002) (=jmj-013111)
(cc-4950)
(dkw-13644)
(koseki-139730)
(koseki-140960)
(twedu-a01763-014)
(u2ff1-u5c71-u4e2a)
(u2ff1-u5c71-u4e2a-var-001) (=u592e-itaiji-005)
(uf983) (=uf983-k) (=aj1-14088) (=u65c5-ue0101) (=u65c5-ufe00) (=u65c5-ue0103) (=u65c5-k) (=koseki-153210) (=juki-b272)
(zihai-071325)
(zihai-100729)
(barcos_b118-560n)
(hkcs_m65c5)
(hkcs_m65c5-p03-s00)
(hkcs_m65c5-v01)
(hkcs_mcdp-8d55-p02-s00)
(hkcs_u65c5)
(univerx_u65c5)
(u7386)
[入管正字]
(u7386) (=aj1-14793) (=dkw-20816) (=juki-7386) (=koseki-233560) (=u7386-k) (=u7386-ue0100)
(u7386-09)
(u7386-g) (=zihai-013450)
(u7386-g09)
(hkcs_m7386)
(hkcs_m7386-p02-s00)
𢏾 (u223fe)
[異體字(漢語大字典)]
(u223fe)
(koseki-110950) (=dkw-09819)
𢐸 (u22438)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22438-jv) (=u22438) (=koseki-111740) (=dkw-09886)
(u2ff0-u5f13-u5362) (=g-xm00304) (=irg2017-01223) (=zihai-067328)
𤣧 (u248e7)
[異體字(民國教育部)]
(u248e7) (=koseki-233600) (=dkw-20819)
(hkcs_m248e7)
𪑄 (u2a444)
[異體字(民國教育部)]
(u2a444)
(koseki-544060) (=dkw-48098)
(hkcs_m2a444)
𪒓 (u2a493)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a493)
(koseki-545020) (=dkw-48195)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部