GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u7560-03 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7560「畠」偏化変形部品) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u7560) (u7560) (=waseikanji-no-jiten-1131) (=u7560-ue0100) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-233) (=koseki-244730) (=kokuji-no-jiten-0586) (=kkdjg-kokuji-a0480) (=juki-7560) (=cbeta-02770) (=aj1-03391)
(u7560-03)
(u7560-var-001)
(dkw-21827)
(u2ff1-u7536-u7530) (=u7560-itaiji-001) (=heisei-tk01060720) (=toki-01060720)
(hkcs_m7560)
異體字: (u753e)
[異體字(民國教育部)]
(u753e-07)
(u753e-07-var-001)
(u753e-itaiji-005)
(u753e-j) (=u753e-ue0101) (=u753e-ue0100) (=koseki-243830) (=juki-753e) (=dkw-21742) (=aj1-18126) (=u753e)
(u2f936) (=irg2017-02728) (=zihai-104035) (=utc-01159) (=utc-00121) (=unstable-bsh-f247) (=u753e-ufe00) (=u753e-ue0102) (=u2f936-u) (=koseki-244040) (=ebag_s047-003) (=dkw-21761)
(u2ff1-cdp-86da-u7530)
(u2ff1-cdp-8a65-u7530)
(u2ff1-u20010-u56de) (=u753e-itaiji-002)
(u2ff1-u20010-u56ec) (=u753e-itaiji-001)
(u2ff1-u20010-u7530) (=u753e-itaiji-003)
(u2ff1-u20010-u7531)
(u2ff1-u2e8c-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e37-u4e04-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e37-u4e04-u7530-var-001)
(u2ff1-u37a2-u56de)
(u2ff1-u516b-u7530) (=ka-kc06031)
(u2ff1-u516b-u7530-var-001) (=twedu-a03762-028)
(u2ff1-u516b-u7530-var-002) (=u753e-itaiji-004)
(u2ff1-u516b-u7530-var-003) (=u66fe-itaiji-004)
(u2ff1-u5b87-u7530)
(u2ff1-u5c0f-u7530)
(u2ff1-u5ddb-u2067d)
(u2ff1-u5ddb-u2ff6-u51f5-u4e0a)
(u2ff1-u5ddb-u7f36)
(zihai-018710)
(zihai-018712)
(zihai-018806)
(hkcs_m753e)
(hkcs_m753e-p01-s00)
(hkcs_m753e-p02-s00)
(hkcs_m753e-v01)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部