GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u758a (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+758A「疊」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u758a) (u758a-01)
(u758a-j) (=u758a-ue0100) (=u758a-k) (=koseki-246660) (=juki-758a) (=jmj-017734) (=aj1-05727) (=u758a)
(dkw-21983)
(u2ff1-u757e-u5b9c)
(hkcs_m758a)
(hkcs_m758a-p01-s00)
(hkcs_u758a)
異體字: (u3b2a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3b2a-jv) (=u3b2a)
(dkw-14242)
(jmj-001664)
(koseki-160580)
(hkcs_m3b2a)
(hkcs_u3b2a)
(u53e0)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
(u53e0-01)
(u53e0-j) (=u53e0-ue0101) (=koseki-037200) (=juki-53e0) (=jmj-008020) (=aj1-21248) (=u53e0)
(aj1-19219) (=u53e0-ue0100)
(dkw-03204)
(zihai-104440) (=irg2015-02584)
(hkcs_m53e0)
(u66e1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u66e1-jv) (=koseki-160670) (=u66e1)
(u2ff1-u6676-u5b9c)
(hkcs_m66e1)
(hkcs_u66e1)
(u7573)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7573-j) (=waseikanji-no-jiten-1133a) (=u7573-ue0100) (=u7573) (=koseki-245320) (=juki-7573) (=jmj-017710) (=dkw-21875d) (=aj1-02526)
(hkcs_m7573)
(u7582)
[関連字(JIS X 0212)]
(u7582-itaiji-001)
(u7582-j) (=u7582-ue0100) (=u7582) (=koseki-246140) (=juki-7582) (=dkw-h0352) (=aj1-05729)
(u2ff3-u7530-cdp-89ae-u4e14)
(hkcs_m7582)
(u7589)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7589-g) (=ebag_kxr-01463)
(u7589-j) (=u7589-ue0100) (=koseki-246650) (=juki-7589) (=dkw-21982) (=aj1-05728) (=u7589)
(u7589-var-001)
(u2ff3-u757e-u5196-u2ff4-u2ffb-u4e28-cdp-8bc8-u4e36)
(chipanwang_sjzsr-0008)
(chunichidaijiten_die2001)
(chunichidaijiten_die2002)
(hkcs_m7589)
(hkcs_u7589)
(tomm_u7589)
(u789f)
[異體字(漢語大字典)]
(u789f-g)
(u789f-j) (=u789f-ue0100) (=u789f) (=koseki-271550) (=juki-789f) (=dkw-24316) (=aj1-18222)
(zihai-102640)
(hkcs_m789f)
(hkcs_u789f)
(univerx_creas-u5149-u789f)
(u8fed)
[異體字(漢語大字典)]
(u8fed-g)
(u8fed-itaiji-001)
(u8fed-j) (=u8fed) (=u8fed-ue0102) (=u8fed-ue0100) (=juki-8fed) (=jmj-025844) (=j90-4533) (=gt-51824) (=dkw-38800d) (=aj1-03117)
(u8fed-t)
(u8fed-ue0101) (=gt-51919) (=dkw-38800) (=u8fed-k) (=koseki-439100) (=aj1-13947)
(juki-bc62) (=u8fed-ue0103) (=u8fed-v)
(koseki-438650)
(hkcs_m8fed)
(tomm_u8fed)
𣆹 (u231b9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u231b9-jv) (=u231b9) (=koseki-156980)
(dkw-13947)
𣈍 (u2320d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2320d-jv) (=u2320d) (=koseki-157870)
(dkw-14027)
𤴁 (u24d01)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24d01-g)
(u24d01-jv) (=u24d01)
(hkcs_m24d01)
(hkcs_u24d01)
𭻰 (u2def0)
[その他]
(u2def0-j) (=u2def0) (=toki-00246300) (=koseki-246300) (=juki-b5fd) (=extf-04766)
(hkcs_m2def0)
𭻵 (u2def5)
[その他]
(u2def5-j) (=u2def5) (=toki-00246480) (=koseki-246480) (=juki-b5fe) (=extf-04771)
(hkcs_m2def5)
𭻸 (u2def8)
[その他]
(u2def8-j) (=u2def8) (=jmj-059919) (=extf-04774) (=juki-b5ff)
(hkcs_m2def8)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部