GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u75ca-g (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+75CA「痊」地域ソース字形) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u75ca) (u75ca) (=u75ca-ue0101) (=u75ca-ue0100) (=koseki-248290) (=juki-75ca) (=dkw-22141) (=aj1-05744)
(u75ca-g)
(u75ca-ue0102) (=hdic-tanki05_hkrm-07121521) (=hdic-tanki05_hkrm-07118611) (=juki-b604)
(hdic-tanki05_hkrm-07117721)
(hkcs_m75ca)
(hkcs_u75ca)
(simch-kx_t077212)
異體字: (u354b)
[入管正字]
(u354b) (=hdic-tanki05_hkrm-07108340) (=zihai-003813) (=koseki-034240) (=jmj-000295) (=dkw-02962)
(hkcs_m354b)
(simch-kx_t016138)
(u3f89)
[可洪音義研究]
(u3f89-g) (=hdic-tanki05_hkrm-07121522)
(u3f89-jv) (=u3f89) (=koseki-248040) (=jmj-002670) (=gt-28393) (=dkw-22117)
(u3f89-t) (=c4-2e3a)
(hkcs_m3f89)
(simch-kx_t077132)
(u3fa3)
[入管正字]
(u3fa3) (=koseki-249410) (=jmj-002696) (=dkw-22249)
(hkcs_m3fa3)
(simch-kx_t077430)
(u5168)
[異體字(漢語大字典)]
(u5168-01)
(u5168-01-var-001)
(u5168-01-var-002)
(u5168-01-var-003)
(u5168-01-var-004)
(u5168-03)
(u5168-03-var-001)
(u5168-08)
(u5168-08-var-001)
(u5168-08-var-002)
(u5168-h) (=aj1-13890) (=u5168-ue0101) (=jmj-007267) (=twedu-a00283) (=u5168-t) (=u5168-ue0103) (=juki-adc5) (=dkw-01424) (=koseki-016640)
(u5168-j) (=ufa72-kp) (=kx-0126005) (=gt-00565) (=u5168-g) (=twedu-a00283-006) (=aj1-02742) (=j90-4134) (=juki-5168) (=koseki-016700) (=kx-012605) (=u5168-ue0100) (=u5168-ue0102) (=u5168-ufe00) (=ufa72) (=u5168)
(u5168-ue0104) (=toki-01002610)
(u5168-v) (=lgccc-0280-var-001) (=zihai-010010)
(u5168-var-001) (=gt-01862) (=u5168-k)
(u5168-var-002)
(u5168-var-003)
(g-zjw00192)
(jmj-007268)
(juchen-380501-itaiji-001)
(lgccc-0280)
(lgccc-0280-var-002)
(toki-01003170) (=juchen-380501)
(toki-01003330)
(toki-01120330)
(twedu-a00283-004-1)
(twedu-a00283-007)
(twedu-a00283-009)
(twedu-a00283-010)
(twedu-a00283-014)
(u2ff1-u201a2-cdp-8565) (=zihai-010116)
(u2ff1-u201a2-cdp-8565-var-001)
(u2ff1-u201a2-cdp-8565-var-002)
(u2ff1-u201a2-cdp-8565-var-003)
(u2ff1-u4ebc-u5de5) (=ebag_s011-001) (=toki-01002570)
(unstable-bsh-f898)
(zihai-010011)
(zihai-010051) (=twedu-a00283-008)
(ebag_s009-385)
(hkcs_m5168)
(hkcs_m5168-p01-s00)
(hkcs_m5168-p02-s00)
(hkcs_u5168)
(ligang_u5168-var-001)
(simch-kx_t012605)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部