GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u77ef (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+77EF「矯」) (@13)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u77ef) (u77ef-itaiji-001)
(u77ef-j) (=juki-77ef) (=u77ef) (=u77ef-ue0100) (=u77ef-k) (=koseki-268270) (=dkw-24015) (=aj1-01714)
(jmj-018407)
(twedu-a02822) (=u77ef-t)
(twedu-a02822-005)
(twedu-a02822-007)
(twedu-a02822-008)
(twedu-a02822-009)
(twedu-a02822-010)
(twedu-a02822-013)
(twedu-a02822-015)
(twedu-a02822-016)
(twedu-a02822-017)
(u2ff0-u77e2-u20cee) (=cbeta-09510) (=u3099d) (=u3099d-jv) (=z-sat06482) (=irg2015-02815) (=irg2015-02817)
(u2ff0-u77e2-u20cee-var-001) (=twedu-a02822-001) (=t13-2f41)
(u2ff0-u77e2-u2ff1-u5451-u2ff5-u5182-u53b6)
(u2ff0-u77e2-u6597)
(hkcs_m77ef)
(hkcs_m77ef-p02-s00)
異體字: (u4cae)
[疑難字續考]
(u4cae-jv) (=u4cae) (=jmj-006036)
(koseki-528830) (=dkw-46700)
(u2ff0-u5143-u9e1f)
(hkcs_m4cae)
(u6322)
[入管正字]
(u6322-g) (=u6322)
(hkcs_m6322)
(u649f)
[異體字(漢語大字典)]
(u649f) (=dkw-12719) (=aj1-17705) (=juki-649f) (=koseki-142760) (=u649f-ue0100)
(u649f-j) (=u649f-g) (=u649f-k) (=u649f-v) (=jmj-012773)
(u649f-t)
(u2ff0-u624b-u55ac)
(hkcs_m649f)
(u77eb)
[←繁体字]
[入管正字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u77eb-g) (=twedu-a02822-014) (=u77eb)
(zihai-073630)
(zihai-073631)
(hkcs_m77eb)
𠕧 (u20567)
[漢語俗字叢考]
(u20567) (=zihai-006404) (=kx-013004) (=kx-0130004) (=koseki-018540) (=jmj-031056) (=dkw-01555)
𢱪 (u22c6a)
[異體字(漢語大字典)]
(u22c6a) (=dkw-12499)
(hkcs_m22c6a)
𥏹 (u253f9)
[異體字(漢語大字典)]
(u253f9) (=toki-01063460)
(twedu-a02822-003)
(twedu-a02822-004)
(twedu-a02822-011)
𩿑 (u29fd1)
[漢語俗字叢考]
[疑難字續考]
(u29fd1-jv) (=u29fd1)
(koseki-529290) (=dkw-46748)
𰦝 (u3099d)
[大正大蔵経]
(u3099d)
(u3099d-jv)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部