GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u7c2a (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+7C2A「簪」) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u7c2a) (u7c2a) (=aj1-06018) (=j90-6451) (=juki-7c2a) (=koseki-298220) (=u7c2a-k) (=u7c2a-ue0100) (=u7c2a-ue0101)
(dkw-26558)
(juki-b7e0) (=u7c2a-ue0104)
(koseki-296780) (=juki-b7d8) (=ebag_kxr-01415) (=ebag_kxr-01470) (=u7c2a-ue0103)
(koseki-297180) (=u7c2a-ue0102)
(ebag_s118-210)
(hkcs_m7c2a)
(hkcs_u7c2a)
異體字: (u5142)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5142-01)
(u5142-01-var-001)
(u5142-02)
(u5142-g) (=zihai-000248)
(u5142-j) (=u5142-ue0101) (=u5142-ue0100) (=u5142) (=kx-012305) (=kx-0123005) (=koseki-015570) (=juki-5142) (=jmj-007212) (=aj1-21177)
(u5142-var-001)
(u5142-var-002) (=haradanaomi_hkrm-04020810) (=dkw-01339) (=koseki-015480) (=u5142-ue0102) (=cdp-89c0) (=jmj-007210)
(koseki-015530) (=u5142-ue0103) (=jmj-007211)
(koseki-015610) (=jmj-056966) (=u5142-ue0104)
(hkcs_m5142)
(hkcs_m5142-p01-s00)
(hkcs_m5142-p02-s00)
(hkcs_u5142)
(u5d9c)
[入管正字]
(u5d9c)
(u5d9c-var-001)
(dkw-08481) (=haradanaomi_hkrm-05116310)
(koseki-095900) (=jmj-010692)
(ebag_s046-101)
(hkcs_m5d9c)
(hkcs_u5d9c)
(u7c2e)
[←简化字]
[入管正字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7c2e) (=dkw-h0464)
(hkcs_m7c2e)
𠒀 (u20480)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20480) (=kx-012502) (=kx-0125002)
(koseki-015810) (=jmj-030912) (=dkw-01363)
(zihai-011920)
𢹽 (u22e7d)
[可洪音義研究]
(u22e7d)
(u22e7d-var-001)
𥯓 (u25bd3)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25bd3) (=koseki-292940)
(dkw-26197)
𥸢 (u25e22)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u25e22)
(dkw-26829)
(koseki-299980)

本字形的別名一覽

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新