GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u820c-02 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+820C「舌」偏化変形部品) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u820c) (u820c-01)
(u820c-01-var-001)
(u820c-01-var-002)
(u820c-01-var-003)
(u820c-01-var-004)
(u820c-01-var-005)
(u820c-02)
(u820c-02-var-001)
(u820c-02-var-002)
(u820c-02-var-003)
(u820c-02-var-004)
(u820c-04)
(u820c-14)
(u820c-itaiji-002)
(u820c-j) (=hdic-tanki01_hkrm-02024732) (=hdic-tanki01_hkrm-02024710) (=u820c) (=dkw-30277) (=jmj-021343) (=u820c-g) (=u820c-ue0102) (=u820c-ue0100) (=u820c-k) (=koseki-338020) (=juki-820c) (=cdp-88ef) (=aj1-02697)
(u820c-t)
(u820c-v01)
(u820c-v02)
(u820c-var-001)
(u820c-var-002)
(u820c-var-003)
(aj1-20198) (=u2f86) (=u820c-ue0101) (=u820c-ue0103) (=koseki-338030)
(u2ff1-u5343-cdp-8bc0)
(u2ff1-u53b6-u53e4)
(u2ff1-u53b6-u53e4-itaiji-001)
(u2ff3-u4e00-u5c6e-u53e3)
(u2ff3-u4e00-u5c6e-u53e3-var-001)
(fitzgerald_jur591) (=juchen-300309)
(fitzgerald_jur592) (=juchen-300310)
(hdic-tanki01_hkrm-02024720)
(hkcs_m820c)
(hkcs_m820c-p01-s00)
(hkcs_m820c-p02-s00)
(hkcs_m820c-p02-s01)
(hkcs_u820c)
(kk-shusei_kr100622)
(toikawa_u820c-var-001)
(tomm_u820c)
異體字: (u2f86)
[康煕部首(非漢字)]
𠯑 (u20bd1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20bd1-02)
(u20bd1-g) (=u20bd1-i)
(u20bd1-g02)
(u20bd1-jv) (=jmj-032145) (=u20bd1) (=koseki-038720) (=gt-04209) (=dkw-03345) (=cdp-8abf)
(u20bd1-t)
(u20bd1-v) (=vn-20bd1)
(k5-0af0) (=otakusei_hkrm-02034320)
(hkcs_m20bd1)
(hkcs_m20bd1-p02-s00)
(hkcs_m20bd1-v01)
(hkcs_m20bd1-v01-p01-s00)
(hkcs_m20bd1-v01-p02-s00)
(hkcs_m20bd1-v01-p02-s01)
(hkcs_m20bd1-v01-p04-s00)
(simch-kx_t017808)
(tomm_u20bd1)
(tomm_u20bd1-02)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部