GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u865e-ue0101 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+865E「虞」IVS異体字「虞󠄁」) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u865e) (u865e-01-var-001)
(u865e-02-var-001)
(u865e-02-var-002)
(u865e-g) (=nyukan-f75e)
(u865e-g01)
(u865e-g02)
(u865e-j) (=u865e-ue0102) (=u865e-ue0100) (=koseki-372290) (=juki-865e) (=dkw-32723d) (=aj1-01771) (=u865e)
(u865e-var-001)
(u865e-var-002)
(u865e-var-003)
(u865e-var-004)
(aj1-13734) (=u865e-ue0103) (=u865e-ue0101) (=juki-bab6)
(jmj-023297)
(koseki-372280) (=u865e-k) (=dkw-32723)
(toki-01082960) (=u865e-ue0104)
(zihai-118939)
(zihai-118944)
(hkcs_m865e)
(hkcs_m865e-p01-s00)
(hkcs_m865e-p02-s00)
(hkcs_u865e)
異體字: (u5673)
[入管正字]
(u5673-g)
(u5673-jv) (=u5673) (=koseki-050470) (=dkw-04408)
(u5673-var-001)
(jmj-008696)
(hkcs_m5673)
(u6f9e)
[入管正字]
(u6f9e) (=koseki-207260) (=dkw-18375)
(u6f9e-g)
(u6f9e-var-001) (=jmj-015995)
(hkcs_m6f9e)
(u9e06)
[入管正字]
(u9e06-jv) (=u9e06) (=koseki-536610) (=dkw-47409)
(zihai-169631)
(hkcs_m9e06)
(kaido_hkrm-09116242)
𠈌 (u2020c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2020c-06-var-001)
(u2020c-11)
(u2020c-11-var-001)
(u2020c-11-var-002)
(u2020c-jv) (=gt-00726) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-244) (=kx-010222) (=kx-0102022) (=koseki-007230) (=jmj-030586) (=dkw-00611) (=u2020c)
(u2020c-var-001)
(u2020c-var-002) (=zihai-010242)
(u2020c-var-003)
(cbeta-12800)
(hkcs_m2020c)
(hkcs_m2020c-p11-s00)
(hkcs_m2020c-p11-s01)
(opalusism4869_u2020c-wenshi)
(renpei_sandbox-006)
𡑾 (u2147e)
[異體字(漢語大字典)]
(u2147e-jv) (=u2147e-var-001) (=u2147e)
(zihai-024414)
(hkcs_m2147e)
𩦢 (u299a2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u299a2) (=koseki-510190) (=dkw-45021)
(hkcs_m299a2)
𮓥 (u2e4e5)
[その他]
(u2e4e5-j) (=extf-06511) (=u2e4e5) (=jmj-058594)
(u2e4e5-var-001) (=koseki-372350)
(hkcs_m2e4e5)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部