GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8a01-01 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8A01「訁」偏化変形部品) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

基本信息

關聯字形

關聯字: (u8a01) (u8a01-01) (=u8a00-01)
(u8a01-01-itaiji-001)
(u8a01-01-var-002)
(u8a01-01-var-003)
(u8a01-01-var-004)
(u8a01-01-var-005)
(u8a01-01-var-006)
(u8a01-01-var-007)
(u8a01-01-var-008)
(u8a01-01-var-009)
(u8a01-g)
(u8a01-g01) (=fzyouhei_u8a01)
(u8a01-jv) (=u8a01) (=u8a01-ue0100) (=aj1-13756)
(u8a01-tv01) (=u8a01-hv01)
(u2ff1-u4ea0-u2201b-var-001)
(u2ff3-u4ea0-u4e8c-u5c71-01)
(barcos_s34-3803)
(hkcs_m8a01)
(hkcs_m8a01-p01-s00)
(hkcs_m8a01-p01-s01)
(hkcs_m8a01-p01-s02)
(hkcs_u8a01-01)
(tomm_u8a01-01)
異體字: (u8a00)
[その他]
[偏旁]
(u8a00-01)
(u8a00-02)
(u8a00-04)
(u8a00-04-var-001)
(u8a00-05)
(u8a00-05-var-001)
(u8a00-05-var-002)
(u8a00-07) (=u8a00-06)
(u8a00-07-var-001)
(u8a00-07-var-002) (=otakusei_hkrm-05047410)
(u8a00-14)
(u8a00-14-var-001)
(u8a00-g) (=fzyouhei_u8a00)
(u8a00-g02)
(u8a00-g04)
(u8a00-g07)
(u8a00-g14)
(u8a00-j) (=u8a00-ue0100) (=u8a00-k) (=u8a00) (=u2f94) (=koseki-399890) (=juki-8a00) (=jmj-024331) (=dkw-35205) (=aj1-01908)
(u8a00-t) (=u8a00-h)
(u8a00-t04)
(u8a00-t07)
(u8a00-t14)
(u8a00-v)
(u8a00-v01) (=u8a01-01-var-008)
(u8a00-v02)
(u8a00-v04)
(u8a00-var-001)
(u8a00-var-002)
(u8a00-var-003)
(k5-0ad6)
(sosho-u8a00-04-001)
(u2ff0-u8a00-u21fe8)
(u2ff1-u4e09-u53b6-itaiji-001)
(u2ff1-u7f52-u20061)
(u2ff1-u7f52-u2ffb-u4e3f-u5341)
(u2ff3-u4ea0-u5de5-u53e3)
(zihai-013118)
(zihai-013231)
(zihai-031327)
(zihai-122224)
(barcos_b16-0701)
(dzimuguri_u8a00)
(ebag_s149-002)
(ebag_s149-003)
(ebag_s149-004)
(ebag_s149-012)
(ebag_s149-013)
(ebag_s149-014)
(ebag_s149-015)
(ebag_s149-018)
(ebag_s149-019)
(ebag_s149-020)
(ebag_s149-021)
(ebag_s149-022)
(ebag_s149-023)
(ebag_s149-024)
(ebag_s149-025)
(ebag_s149-026)
(ebag_s149-029)
(ebag_s149-035)
(hkcs_m8a00)
(hkcs_m8a00-p02-s00)
(hkcs_m8a00-p03-s00)
(hkcs_m8a00-p04-s00)
(hkcs_m8a00-p04-s01)
(hkcs_m8a00-p04-s10)
(hkcs_m8a00-p14-s00)
(hkcs_m8a00-p14-s01)
(hkcs_m8a00-p16-s00)
(hkcs_u8a00)
(tomm_u8a00)
(tomm_u8a00-14)
(tomm_u8a01)
(umbreon126_z-u8a00)
(univerx_u8a00)
(yuuji0425_e0060)
(ziyuan2020_u8a00)
(u8ba0)
[←繁体字]
[简化字]
(u8ba0-01) (=u8ba0-g) (=fzyouhei_u8ba0)
(u8ba0-01-sans)
(u8ba0-01-var-001)
(u8ba0-01-var-002)
(u8ba0-01-var-003)
(u8ba0-01-var-004)
(u8ba0-09)
(u8ba0-h) (=c8-742d)
(u8ba0-h01)
(u8ba0-jv) (=u8ba0) (=u2ec8)
(u8ba0-tv01)
(u8ba0-var-001)
(u8ba0-var-002) (=cdp-8963)
(sosho-u8ba0-001)
(sosho-u8ba0-002)
(hkcs_m8ba0)
(sz_u8ba0)
(umbreon126_u8ba0-itaiji-001)
(umbreon126_u8ba0-itaiji-002)
(yuuji0425_e0059)

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部