GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8e11 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8E11「踑」) (@14)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u8e11) (u8e11-j) (=u8e11) (=u8e11-ue0100) (=juki-8e11) (=aj1-22616) (=koseki-425990)
(dkw-37609)
(hkcs_m8e11)
異體字: (u3831)
[異體字(漢語大字典)]
(u3831-itaiji-001)
(u3831-jv) (=u3831) (=koseki-099310) (=jmj-000947)
(dkw-08761)
(hkcs_m3831)
(u40c6)
[入管正字]
(u40c6)
(hkcs_m40c6)
(u4474)
[入管正字]
(u4474) (=jmj-003936) (=koseki-339950)
(dkw-30454)
(zihai-127149)
(hkcs_m4474)
(u47da)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u47da-jv) (=jmj-004828) (=koseki-423720) (=dkw-37400) (=u47da)
(hkcs_m47da)
(u4804)
[入管正字]
(u4804) (=jmj-004868) (=koseki-426130) (=dkw-37623)
(cbeta-15362)
(hkcs_m4804)
(u57fa)
[異體字(民國教育部)]
(u57fa-02)
(u57fa-02-var-001)
(u57fa-itaiji-001)
(u57fa-itaiji-002)
(u57fa-j) (=zihai-022922) (=u57fa-h) (=u57fa-t) (=u57fa-g) (=u57fa) (=u57fa-ue0100) (=u57fa-k) (=koseki-059320) (=juki-57fa) (=jmj-009115) (=aj1-01580)
(u57fa-u20dd) (=aj1-10484)
(u57fa-var-001)
(dkw-05197)
(k5-0f4c)
(twedu-a00781-014)
(u2ff1-u7518-u5903)
(zihai-003238)
(zihai-022018) (=u2ff1-u5f00-u571f)
(zihai-022020)
(hkcs_m57fa)
(hkcs_m57fa-p02-s00)
(hkcs_m57fa-p04-s00)
(hkcs_u57fa)
(n-gtwinppx_u57fa)
(tomm_u57fa)
(u8e6a)
[入管正字]
(u8e6a-jv) (=u8e6a) (=sawd-21703) (=koseki-428500) (=gt-50594)
(dkw-37848)
(u2ff0-u27fb7-u8d35)
(hkcs_m8e6a)
𧿄 (u27fc4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u27fc4-jv) (=koseki-423540) (=u27fc4)
(dkw-37382)
𨄎 (u2810e)
[異體字(民國教育部)]
(u2810e-jv) (=u2810e) (=koseki-427970)
(dkw-37799)
(hkcs_m2810e)
𨅤 (u28164)
[異體字(民國教育部)]
(u28164-jv) (=koseki-428940) (=u28164)
(dkw-37893)
(hkcs_m28164)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部