GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8e4b-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8E4B「蹋」IVS異体字「蹋󠄀」) (@9)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8e4b) (u8e4b) (=u8e4b-ue0101) (=u8e4b-ue0100) (=koseki-427470) (=juki-8e4b) (=aj1-15170)
(u8e4b-g) (=nyukan-f5fd)
(u8e4b-ue0102)
(cbeta-10192)
(koseki-427760) (=dkw-37750)
(u2ff0-u24d14-u26407)
(zihai-001108)
(zihai-001116)
(zihai-141724)
(hkcs_m8e4b)
(hkcs_u8e4b)
異體字: (u4a9a)
[入管正字]
(u4a9a)
(dkw-43186)
(koseki-489220)
(u2ff0-u97e6-u26407) (=zihai-163644)
(zihai-163544)
(hkcs_m4a9a)
(u8e0f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8e0f-j) (=u8e0f) (=u8e0f-ue0100) (=u8e0f-k) (=koseki-425920) (=k0-534e) (=juki-8e0f) (=aj1-03199) (=jmj-025336)
(dkw-37602)
(u2ff0-u27fb7-u2da1a) (=zihai-142018)
(u2ff0-u27fb7-u5447) (=unstable-bsh-f21c) (=uk-10974) (=extf-07059) (=zihai-141620) (=irg2017-04165)
(u2ff0-u27fb7-u7553)
(u2ff0-u624c-u800d) (=irg2017-01446)
(u2ff0-u624c-u800d-var-001) (=g-z4482601) (=sawn-f6826)
(zihai-142105)
(hkcs_m8e0f)
(tomm_u8e0f)
(u8e79)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8e79-j) (=cbeta-00569) (=u8e79-ue0100) (=juki-8e79) (=aj1-22624) (=u8e79)
(koseki-428850) (=dkw-37884)
(hkcs_m8e79)
(u8ea2)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8ea2-j) (=koseki-430270) (=juki-8ea2) (=u8ea2)
(aj1-22629) (=u8ea2-ue0100)
(dkw-38012)
(shincho-12476)
(u2ff0-u27fb7-u9618)
(hkcs_m8ea2)
(u9389)
[入管正字]
(u9389-jv) (=u9389)
(u9389-var-001)
(koseki-461900) (=dkw-40690)
(hkcs_m9389)
(hkcs_u9389)
𨆚 (u2819a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2819a-i) (=u2819a-g) (=u2819a-t)
(u2819a-jv) (=dkw-37939) (=u2819a) (=koseki-429460)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部