GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u8e79-ue0100 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+8E79「蹹」IVS異体字「蹹󠄀」) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8e79) (u8e79-j) (=cbeta-00569) (=u8e79-ue0100) (=juki-8e79) (=aj1-22624) (=u8e79)
(koseki-428850) (=dkw-37884)
(hkcs_m8e79)
異體字: (u8e0f)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8e0f-j) (=u8e0f) (=u8e0f-ue0100) (=u8e0f-k) (=koseki-425920) (=k0-534e) (=juki-8e0f) (=aj1-03199) (=jmj-025336)
(dkw-37602)
(u2ff0-u27fb7-u2da1a) (=zihai-142018)
(u2ff0-u27fb7-u5447) (=unstable-bsh-f21c) (=uk-10974) (=extf-07059) (=zihai-141620) (=irg2017-04165)
(u2ff0-u27fb7-u7553)
(u2ff0-u624c-u800d) (=irg2017-01446)
(u2ff0-u624c-u800d-var-001) (=g-z4482601) (=sawn-f6826)
(zihai-142105)
(hkcs_m8e0f)
(tomm_u8e0f)
(u8e4b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8e4b) (=u8e4b-ue0101) (=u8e4b-ue0100) (=koseki-427470) (=juki-8e4b) (=aj1-15170)
(u8e4b-g) (=nyukan-f5fd)
(u8e4b-ue0102)
(cbeta-10192)
(koseki-427760) (=dkw-37750)
(u2ff0-u24d14-u26407)
(zihai-001108)
(zihai-001116)
(zihai-141724)
(hkcs_m8e4b)
(hkcs_u8e4b)
(u8ea2)
[関連字(JIS X 0212)]
(u8ea2-j) (=koseki-430270) (=juki-8ea2) (=u8ea2)
(aj1-22629) (=u8ea2-ue0100)
(dkw-38012)
(shincho-12476)
(u2ff0-u27fb7-u9618)
(hkcs_m8ea2)
𨀡 (u28021)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28021) (=dkw-37518) (=koseki-424970)
(cbeta-02221)
𨆚 (u2819a)
[異體字(漢語大字典)]
(u2819a-i) (=u2819a-g) (=u2819a-t)
(u2819a-jv) (=dkw-37939) (=u2819a) (=koseki-429460)
𰸡 (u30e21)
[大正大蔵経]
(u30e21-jv) (=zihai-142013) (=irg2015-04114) (=u30e21-s) (=z-sat09253) (=u30e21) (=cbeta-12482)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部