GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u984f (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+984F「顏」) (@11)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u984f) (u984f-j) (=u984f-ue0100) (=u984f) (=koseki-493700) (=juki-984f) (=aj1-07187)
(u984f-t)
(dkw-43591)
(dzimuguri_u984f)
(ebag_s185-016)
(hkcs_m984f)
(hkcs_m984f-p02-s00)
(hkcs_u984f)
(toikawa_hkrm-03022230)
(tomm_u984f)
異體字: (u4ae9)
[入管正字]
(u4ae9) (=jmj-005584) (=koseki-494370)
(dkw-43653)
(hkcs_m4ae9)
(u9854)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9854-itaiji-001)
(u9854-itaiji-002)
(u9854-j) (=u9854-ue0100) (=u9854-k) (=u9854) (=koseki-493710) (=juki-9854) (=jmj-028251) (=dkw-43591d) (=aj1-01573)
(u2ff0-u5f66-u2ff1-u4e06-u53ea)
(hkcs_m9854)
(hkcs_u9854)
(toikawa_u9854-var-001) (=toikawa_hkrm-03022230)
(u985f)
[入管正字]
(u985f)
(dkw-43656)
(koseki-494400)
(u2ff0-u7fcf-u9875) (=zihai-159028)
(zihai-159029)
(hkcs_m985f)
(u989c)
[入管正字]
(u989c-g) (=u989c)
(u989c-var-001)
(u989c-var-002)
(zihai-071636)
(zihai-158427)
(zihai-158748)
(zihai-159016)
(hkcs_m989c)
𦫞 (u26ade)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26ade) (=dkw-30616) (=koseki-341730)
(hkcs_m26ade)
𦫤 (u26ae4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26ae4) (=koseki-341780)
(dkw-30621)
𦫨 (u26ae8)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u26ae8-jv) (=u26ae8) (=koseki-341790)
(hkcs_m26ae8)
𩕝 (u2955d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2955d-jv) (=u2955d) (=koseki-494840)
(dkw-43697)
(hkcs_m2955d)
𩠪 (u2982a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2982a-jv) (=u2982a) (=koseki-504820)
(dkw-44509)
(hkcs_m2982a)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部