GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9ce6 (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9CE6「鳦」) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9ce6) (u9ce6-j) (=u9ce6) (=zihai-167806) (=u9ce6-ue0103) (=u9ce6-ue0100) (=u9ce6-g) (=koseki-528220) (=juki-9ce6) (=aj1-19068)
(koseki-528190) (=u9ce6-ue0102) (=u9ce6-ue0101) (=u9ce6-js) (=juki-c044) (=jsp-6b59) (=dkw-46635) (=aj1-20257)
(u2ff0-u9e1f-u4e59)
(zihai-167807)
(hkcs_m9ce6)
(kaido_hkrm-09116640)
異體字: (u4e59)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e59) (=aj1-16293) (=hitsujun-u4e59-001) (=zihai-002501) (=u4e59-ue0100) (=u31e0) (=u2f04) (=tudien-00405) (=tudien-00311) (=tudien-00304) (=kx-008315) (=kx-0083015) (=koseki-001950) (=juki-4e59) (=jmj-006401) (=hkcs_stroke5) (=dkw-00161) (=aj1-01333)
(u4e59-04)
(u4e59-04-var-001)
(u4e59-04-var-002)
(u4e59-05) (=u4e41-05) (=c8-7348) (=cdp-8d43) (=k5-02fb) (=u2e84) (=cbeta-09301)
(u4e59-05-var-001) (=unstable-u1b507)
(u4e59-05-var-002)
(u4e59-07)
(u4e59-15) (=hitsujun-u4e6a-001)
(u4e59-15-var-001)
(u4e59-15-var-002)
(u4e59-g)
(u4e59-h)
(u4e59-itaiji-001)
(u4e59-j) (=lgccc-0037) (=u4e59-t) (=u4e59-v) (=u4e59-k) (=gt-00224)
(u4e59-var-001)
(twedu-a00038-002)
(u18cb6)
(u2ff1-u31c7-u4e00)
(u2ff2-u2ff1-u31c7-u4e00-u2ff1-u31c7-u4e00-u2ff1-u31c7-u4e00)
(u2ff7-u531a-u4e59) (=unstable-bsh-f525)
(u319a) (=c8-763d)
(u31c8)
(u31c8-05)
(u31c8-var-001) (=toki-01000820)
(u31c8-var-002)
(hkcs_m4e59)
(hkcs_m4e59-p02-s00)
(hkcs_m4e59-p05-s00)
(hkcs_m4e59-p15-s00)
(hkcs_u4e59)
(yuuji0425_e0071)
(u9d1a)
[入管正字]
(u9d1a) (=dkw-46791) (=koseki-529780)
(g-ch102767)
(u2ff0-u9e1f-u53ef)
(hkcs_m9d1a)
(kaido_hkrm-09120641)
𠃉 (u200c9)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u200c9-g) (=zihai-002511)
(u200c9-jv) (=u200c9) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-114) (=kx-008316) (=kx-0083016) (=koseki-001990) (=gt-00221) (=dkw-00162)
(u200c9-t) (=v-f1dab)
(u200c9-var-001) (=cdpo-8aad) (=cdp-8aad)
(u200c9-var-002) (=cdpn-8aad)
(jmj-030413)
(fitzgerald_u200c9)
(hkcs_m200c9)
𩾐 (u29f90)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u29f90-jv) (=u29f90) (=cbeta-11010) (=zihai-167805) (=toki-01100670)
𱉇 (u31247)
[繁簡関係]
(u31247-uk) (=zihai-167807) (=utc-02397) (=u31247-jv) (=u31247) (=u2ff0-u9e1f-u4e59) (=irg2015-05271)
(hkcs_m31247)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部