GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9e7f-k (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9E7F「鹿」地域ソース字形) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字:鹿 (u9e7f) (u9e7f-01)
(u9e7f-01-var-001)
(u9e7f-01-var-002)
(u9e7f-03)
(u9e7f-03-var-001)
(u9e7f-04)
(u9e7f-04-var-001)
(u9e7f-04-var-002)
(u9e7f-04-var-003)
(u9e7f-05)
(u9e7f-05-var-001)
(u9e7f-05-var-002)
(u9e7f-10)
(u9e7f-10-var-001)
(u9e7f-11)
(u9e7f-11-var-001)
(u9e7f-g)
(u9e7f-g01)
(u9e7f-g04)
(u9e7f-g05)
(u9e7f-g11)
(u9e7f-itaiji-001)
(u9e7f-itaiji-002)
(u9e7f-itaiji-004)
(u9e7f-itaiji-005)
(u9e7f-itaiji-006)
(u9e7f-itaiji-007)
(u9e7f-j) (=dkw-47586) (=u9e7f) (=jmj-029778) (=koseki-538570) (=gt-64754) (=u9e7f-ufe00) (=k0-5254) (=juki-9e7f) (=u9e7f-k) (=uf940) (=u9e7f-ue0100) (=u2fc5) (=aj1-02267)
(u9e7f-t) (=u9e7f-h)
(u9e7f-t04)
(u9e7f-t05)
(u9e7f-v05)
(u9e7f-v10)
(u9e7f-var-001) (=sawd-22926)
(u9e7f-var-002)
(cdp-88b4)
(cdp-8d56)
(cdp-8d56-10)
(cdp-8d56-10-var-001)
(cdp-8d56-10-var-002)
(cdp-8d56-itaiji-001)
(cdp-8d56-var-001)
(cdp-8d56-var-002)
(cdp-8d56-var-003)
(cdp-8d56-var-004)
(cdp-8d56-var-005)
(cdp-8d56-var-006)
(toki-01027950)
(toki-01101210)
(toki-01101220)
(u2ff1-cdp-88b4-u53b8)
(u2ff1-cdp-88b4-u6bd4)
(u2ff1-cdp-88b4-u6bd4-var-001)
(u2ff1-cdp-88b4-u6bd4-var-002)
(u2ff1-u4ea0-u2ffb-cdp-8969-u5c38)
(u2ff8-cdp-8d56-u2ff0-u53b6-u5315)
(u2ff8-u5382-cdp-88b4)
(u2ff8-u5382-cdp-88b4-var-001)
(u2ff8-u5382-u2ff1-cdp-88b4-u53b8)
(unstable-bsh-f2d0)
(utc-00830)
(hkcs_m9e7f)
(hkcs_m9e7f-p01-s00)
(hkcs_m9e7f-p01-s01)
(hkcs_m9e7f-p02-s00)
(hkcs_m9e7f-p0205-s00)
(hkcs_m9e7f-p04-s00)
(hkcs_m9e7f-p05-s00)
(hkcs_m9e7f-p05-s01)
(hkcs_m9e7f-p05-s02)
(hkcs_m9e7f-p10-s00)
(hkcs_m9e7f-v01-p05-s00)
(hkcs_mcdp-8d56)
(hkcs_mcdp-8d56-p02-s00)
(hkcs_u9e7f)
(hkcs_u9e7f-01)
(hkcs_u9e7f-05)
(hkcs_u9e7f-10)
(hkcs_u9e7f-11)
(mihail-jp_u9e7f-inner)
異體字: (u2fc5)
[康煕部首(非漢字)]
(u4d2a)
[異體字(漢語大字典)]
(u4d2a-ue0100) (=dkw-47700) (=juki-c06b) (=koseki-539850) (=u4d2a)
(u4d2a-ue0101) (=juki-4d2a) (=koseki-539800)
(jmj-006153)
(jmj-006154)
(hkcs_m4d2a)
(u5ed8)
[異體字(漢語大字典)]
(u5ed8) (=dkw-09466) (=koseki-107050)
(u5ed8-var-001) (=jmj-011061)
(zihai-111643)
(hkcs_m5ed8)
(u9a3c)
[疑難字續考]
(u9a3c-jv) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-155) (=koseki-509480) (=dkw-44954) (=u9a3c)
(irg2015-04961)
(u2ff8-u9e7f-u99ac)
(zihai-165954)
(hkcs_m9a3c)
(uf940)
[UCS互換]
𢉖 (u22256)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22256-04)
(u22256-05)
(u22256-05-var-001)
(u22256-07-var-001)
(u22256-11-var-001)
(u22256-g)
(u22256-g04)
(u22256-jv) (=n-gtwinppx_kanjishashin-004-040) (=dkw-47587) (=gt-64755) (=juki-b0d4) (=koseki-538580) (=u22256) (=u22256-ue0100) (=jmj-035353)
(u22256-t)
(u22256-var-001) (=twedu-a01216-016)
(jmj-059250) (=extf-08383) (=u22256-ue0101)
(jmj-059252)
(koseki-538590)
(koseki-538600)
(sdjt-20655)
(sdjt-20659)
(hkcs_m22256)
𢊩 (u222a9)
[異體字(漢語大字典)]
(u222a9)
𪋵 (u2a2f5)
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2f5) (=koseki-539950) (=dkw-47708)
𮭱 (u2eb71)
[その他]
(u2eb71-j) (=u2eb71) (=u2eb71-ue0101) (=jmj-059252)
(u2eb71-var-001) (=koseki-538610) (=extf-08382)
(jmj-059251) (=u2eb71-ue0100)
(hkcs_m2eb71)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部