GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9e97-k (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9E97「麗」地域ソース字形) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9e97) (u9e97-01-var-001)
(u9e97-07)
(u9e97-g)
(u9e97-g01)
(u9e97-g02)
(u9e97-h)
(u9e97-itaiji-002)
(u9e97-itaiji-003)
(u9e97-itaiji-004)
(u9e97-itaiji-005)
(u9e97-itaiji-006)
(u9e97-j) (=u9e97-ue0102) (=u9e97-ue0100) (=u9e97) (=koseki-539450) (=juki-9e97) (=aj1-04023)
(u9e97-t)
(u9e97-t02)
(u9e97-var-001)
(u9e97-var-002)
(u9e97-var-003)
(u9e97-var-004)
(jmj-029806)
(koseki-539290)
(koseki-539300)
(koseki-901360) (=tron-09-845b) (=juki-ac98)
(sdjt-20699)
(toki-01101250)
(u1b101) (=ninjal-420030010) (=jmj-090269)
(u2ff1-u20b9b-u2ff5-u5182-u4e95)
(u2ff1-u20b9b-u518f-var-002)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u22256-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f) (=u9e97-itaiji-001) (=extf-08392)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-02-var-001)
(u2ff1-u2ff0-u2313c-u2313c-u9e7f-var-001) (=zihai-172630)
(u2ff1-u2ff0-u96e8-u96e8-u9e7f)
(u2ff1-u660d-u22256)
(u2ff1-u660d-u22256-var-001)
(uf988) (=uf988-k) (=aj1-13516) (=dkw-47663) (=u9e97-ue0101) (=j83-4e6f) (=u9e97-ufe00) (=juki-c068) (=u9e97-ue0103) (=u9e97-k)
(zihai-004244)
(ebag_s198-037)
(fitzgerald_u-1b101)
(hkcs_m9e97)
(hkcs_m9e97-p01-s00)
(hkcs_m9e97-p02-s00)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-234)
異體字: (u4361)
[入管正字]
(u4361) (=koseki-316750) (=dkw-28353)
(hkcs_m4361)
(u4d21)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4d21-01)
(u4d21-02)
(u4d21-02-var-001)
(u4d21-g)
(u4d21-g02)
(u4d21-itaiji-001)
(u4d21-j) (=u4d21) (=koseki-538840) (=juki-4d21) (=jmj-006146) (=dkw-47607)
(toki-01000390)
(hkcs_m4d21)
(u4e3d)
[←繁体字]
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u4e3d-03)
(u4e3d-03-var-001)
(u4e3d-03-var-002)
(u4e3d-03-var-003)
(u4e3d-07)
(u4e3d-g) (=hitsujun-u4e3d-007) (=zihai-000537) (=u4e3d-jv) (=u4e3d) (=kx-008104) (=kx-0081004)
(u4e3d-itaiji-002)
(u4e3d-itaiji-004)
(u4e3d-itaiji-005)
(u4e3d-itaiji-006)
(u4e3d-t) (=u4e3d-ue0101) (=jmj-006366) (=dkw-00104) (=koseki-001200) (=cbeta-10880) (=gt-00145) (=cdp-8cb7) (=nyukan-f108)
(u4e3d-t03)
(u4e3d-var-001)
(u4e3d-var-002) (=cdpn-8cb7)
(cbeta-11513)
(jmj-006365) (=u4e3d-ue0100)
(koseki-000870) (=tron-08-215b) (=gt-00087) (=dkw-00059)
(toki-01000270) (=u4e3d-ue0102)
(toki-01000330) (=heisei-tk01000330)
(toki-01000370)
(toki-01000380)
(u2f800) (=c6-2936) (=t6-2936) (=u2f800-t) (=u4e3d-ufe00)
(u2ff0-u2313c-u2313c)
(u2ff0-u4e19-u4e19)
(u2ff1-cdp-8969-u2f800)
(u2ff1-u4e00-u5369)
(u2ff1-u4e00-u660d)
(u2ff1-u4e00-u76ee)
(u2ff5-u2ff1-u4e06-cdp-8bc0-u4e36)
(u2ff5-u5182-u4e36) (=zihai-006206) (=u4e3d-itaiji-001)
(zihai-000641)
(zihai-073320)
(zihai-172630)
(fitzgerald_cop31)
(hkcs_m4e3d)
(hkcs_m4e3d-p03-s00)
(hkcs_m4e3d-p03-s01)
(u4fea)
[入管正字]
(u4fea-g) (=zihai-007443) (=u4fea-jv) (=u4fea)
(hkcs_m4fea)
(u5137)
[異體字(漢語大字典)]
(u5137) (=u5137-ue0100) (=u5137-k) (=kx-012136) (=kx-0121036) (=koseki-015170) (=juki-5137) (=dkw-01311) (=aj1-04205)
(u5137-g)
(u5137-t) (=lgccc-0258-var-001)
(u5137-var-001) (=jmj-007196)
(lgccc-0258)
(lgccc-0258-var-002)
(zihai-009629)
(zihai-009645)
(zihai-009718)
(zihai-009719)
(hkcs_m5137)
(u5a6f)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5a6f) (=dkw-06444) (=koseki-073520) (=nyukan-f1d0)
(u5a6f-var-001) (=jmj-009808)
(hkcs_m5a6f)
(u6b10)
[異體字(漢語大字典)]
(u6b10) (=zhangxinfang_hkrm-03122120) (=u6b10-ue0100) (=u6b10-k) (=koseki-181060) (=juki-6b10) (=aj1-17883)
(u6b10-var-001) (=jmj-014727)
(dkw-15942)
(nyukan-f395)
(zihai-079038)
(zihai-079126)
(hkcs_m6b10)
(u6b1a)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u6b1a) (=dkw-15970) (=jmj-014739) (=koseki-181370)
(zihai-121011)
(hkcs_m6b1a)
(uf988)
[UCS互換]
[入管正字]
𠀙 (u20019)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20019) (=kx-0078008) (=tron-08-214b) (=dkw-00043) (=gt-00066) (=koseki-000620) (=kx-007808) (=zihai-000447) (=jmj-030329)
(u20019-03)
(zihai-015418)
(hkcs_m20019)
𠀞 (u2001e)
[異體字(漢語大字典)]
(u2001e)
(zihai-000448)
(hkcs_m2001e)
𠧥 (u209e5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u209e5) (=zihai-000613) (=koseki-032520) (=jmj-031788) (=dkw-02806)
𠪕 (u20a95)
[異體字(民國教育部)]
(u20a95)
(u20a95-itaiji-001)
(u20a95-var-001)
(dkw-03017)
(toki-01007880)
(hkcs_m20a95)
𡡜 (u2185c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2185c) (=koseki-076850)
(dkw-06753)
(hkcs_m2185c)
𣀷 (u23037)
[異體字(漢語大字典)]
(u23037)
(u23037-itaiji-001)
(koseki-150820) (=dkw-13447)
(koseki-150840) (=jmj-057621) (=extf-03061) (=u2d913)
(hkcs_m23037)
𩅄 (u29144)
[入管正字]
(u29144) (=dkw-42433) (=koseki-481050)
(zihai-149830)
𪋘 (u2a2d8)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2a2d8) (=koseki-539650) (=dkw-47681)
(u2a2d8-g01)
(u2a2d8-jv)
(u2a2d8-var-001)
(u2a2d8-var-002)
(extf-08391)
(koseki-539310)
(koseki-539320)
(u2ff1-u2ff0-u4e19-u4e19-u2ff8-u5382-u2ff1-cdp-88b4-u53b8)
(hkcs_m2a2d8)
𮭶 (u2eb76)
[その他]
(u2eb76-j) (=u2eb76) (=jmj-059253) (=extf-08388)
(hkcs_m2eb76)
𮭷 (u2eb77)
[その他]
(u2eb77-j) (=jmj-059254) (=u2eb77) (=extf-08387)
(hkcs_m2eb77)
𮭹 (u2eb79)
[その他]
(u2eb79-j) (=u2eb79-ue0100) (=u2eb79) (=jmj-059255) (=extf-08391)
(jmj-059256) (=u2eb79-ue0101)
(hkcs_m2eb79)
丽 (u2f800)
[異體字(漢語大字典)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部