GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

u9f4c (国際符号化文字集合・ユニコード統合漢字 U+9F4C「齌」) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u9f4c) (u9f4c-itaiji-001)
(u9f4c-jv) (=u9f4c) (=dkw-48567) (=jmj-030064) (=koseki-548970)
(cbeta-09081)
(u2ff5-u9f4a-u6708)
(hkcs_m9f4c)
(hkcs_u9f4c)
異體字: (u3e04)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3e04-jv) (=u3e04) (=dkw-19528) (=koseki-219930) (=jmj-002327)
(u2ff0-u706b-u9f50) (=uk-10293) (=irg2017-02308) (=unstable-bsh-e7a1)
(hkcs_m3e04)
(u81cd)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u81cd-j) (=u81cd) (=waseikanji-no-jiten2014-0912) (=waseikanji-no-jiten-0761) (=u81cd-ue0100) (=koseki-334340) (=juki-81cd) (=gt-38782) (=dkw-29967) (=aj1-06284)
(u81cd-t)
(cbeta-11502)
(j83-6741) (=aj1-13588) (=u81cd-k) (=u81cd-ue0101)
(zihai-014254)
(hkcs_m81cd)
(linchuyi_hkrm-02128840)
(linchuyi_hkrm-02129132)
(u9f4e)
[入管正字]
(u9f4e-j) (=u9f4e) (=jmj-030067) (=u9f4e-ue0102) (=u9f4e-ue0100) (=u9f4e-k) (=koseki-549050) (=juki-9f4e) (=aj1-06779)
(u9f4e-var-001)
(cbeta-09478)
(cbeta-09500)
(cbeta-28617)
(cbeta-28618)
(dkw-48575)
(j83-6c5a) (=u9f4e-ue0101) (=aj1-13604)
(juki-ad3c) (=u9f4e-ue0103) (=jmj-030068)
(sdjt-16361)
(sosho-u9f4e-001)
(toki-01087300)
(u2ff1-u6bb8-u8c9d-var-001)
(u2ff5-u9f50-u2ff1-u4e8c-u8c9d) (=u2ff5-u6589-u8c9d)
(zihai-014250)
(zihai-014251)
(zihai-014331)
(zihai-139540)
(zihai-139650)
(hkcs_m9f4e)
(hkcs_u9f4e)
(irogy_donggukjeonguntsa33)
𤒱 (u244b1)
[異體字(漢語大字典)]
(u244b1)
𪗅 (u2a5c5)
[疑難字續考]
(u2a5c5) (=dkw-48561) (=koseki-548910)
(u2ff5-u9f50-u53c8)
(u2ff5-u9f50-u53c8-var-001) (=zihai-174707)
(zihai-013928)
(hkcs_m2a5c5)
𱌗 (u31317)
[繁簡関係]
(u31317-jv) (=extd-10451) (=irg2015-05494) (=u31317)
(u31317-uk) (=g-ch200620) (=utc-02593)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部